Pocetak
Razglednice
Bedastoce
Melodije za mobitele
Zid za grafit
Upisite pjesme, price...
Tekstovi, izjave, grafiti
Forum
Mali Chatek
Privatne poruke!!!
Igre
Tko zeli biti milijunas
Pronadjite razlike
Geografija-pikaj i uci
Sudoku
Nagradna
Natjecanje u tetrisu
Natjecanje u mastermindu
Natjecanje u memoryu
Vicevi
SMS poruke
Smijesne slike
Kviz
UvRnUti KViZ-evi!
IQ testovi
Home
E-cards
  Graffiti wall   Write a poem, story...   Win a free game   Forum<   Shout box   Ringtones   Funny texts and stories   Foolish things   Games   Championship in Tetris   Championship in Mastermind   Championship in memory   Jokes   SMS   Quiz   Funny pictures


Arhiva (Archive)
Novi upisi (New entries)

9899 upisa na 396 stranica (stranica br. 375)
9899 entries in 396 pages (page No. 375)
latinica }irilica ascII
latinica }irilica ascII


Mugri
Pre višе od hiljadu godina u dalekim stepama Azije živeo je ratnieki narod koji se najeešae nazivao Hugrima. Hugri su pljaekajuai krenuli na drugi kontinent i tamo osvojivši i/ili pokoroivši sve narode sa kojima su se sukobljavali uspostavili su svoje carstvo koje su kasnije rasprodali. To se carstvo protezalo na tri kontinenta (žuti, beli i crni) i za verovati je da je najveae i najmoanije carstvo koje istorija naše planete pamti. Za direktne naslednike nekada slavnih Hugra izdavao se kasnije narod koji je tako?e živeo na stepama ovog kontinenta i koji se ispoeetka nazivao Ugrima a danas se zove Mugrima. Mugri uopšte ne liee na Hugre ni po crtama lica ni po neobuzdanom karakteru, neustrašivosti, hrabrosti i veštini ratovanja. Jedino što imaju zajednieko sa Hugrima je to da su i Mugri svoju zemlju rasprodali. Prema nekim analitiearima to se desilo zato što su zamenili svoje tradicionalno piae vino pivom kao i to što su se u ishrani privikli na kiso kupus i svinjske kobasice umesto svoje vekovne ishrane mladom i rumenom srnetinenom. Ta ljubav prema pivu, kupusu i kobasicama je Hugre, Ugre ili Mugre koštala nezavisnosti, suverenosti i slobode te ih je dovela u sraman položaj da su ratovali i slavno ginuli za plavokose kobasieare u kratkim pantalonicama, osu?eni su da veeno žive u senci i pod vlašau drugih naroda.

U toj svojoj rasprodaji zemlje Mugri su jedan deo prodali i Tunguziji tako da je u Tunguziji mimo svoje volje (jer u trgovini zemljom narod koji na njoj živi niko i za ništa ne pita) živio poveai broj Mugara koji su mahom naseljavali severne delove Tunguzije a u najveaoj koncentraciji su bili u tunguzijskoj pokrajini Doljaniji. Doljanija je bila sastavljena od Baevanije, Vinogradanije i Ban?anije. Tridesetak godina po prodaji zemlje Mugri su opet slu?eni kiselim kupusom i svinjskim kobasicama zajedno sa plavokosim kobasiearima u kratkim pantalonicama pokušali bezuspešno da prethodno prodatu Baevaniju na silu preotmu Tunguziji. Cenu za taj poduhvat su platili doljanski Mugri i Kobasieari. Kobasieari su u genocidnom poduhvatu tunguzijskih Earapana istrebljeni u celini iz Tunguzije dok su Mugrima poubijali celokupno muško stanovništvo starosti izme?u 16 i 65 godina. Preživeli su jedino oni Mugri tog spola i te starosne dobi koji su na strani Earapana ratovali protiv svoje braae Mugara. Znaei najgori izdajnieki šljam Mugrarskog naroda. Priea se da su najkrvolieniji upravo oni i bili valjda da bi se dokazali pred Earapanima.

U godinama po genocidu Mugri koji su preostali i nastavili da žive u Tunguziji su bili neprestano kinjenjeni i okrivljivani za stostruko uveaana nedela koja su tokom ratnih godina njihovi predci poeinili u Tunguziji dok je njima bilo zabranjeno da govore o genocidu koji je nad njima izvršen. Pravi poeinioci zloeina u Tunguziji su pobegli iz Tunguzije kada su videli da su izgubili rat u druge države i na druge kontinente. Mugri koji su odanije nego najodaniji janjieari služili konstitutivnim narodima Tunguzije su pomno špijunirali svoje sunarodnike i redovno su izveštavali svoje gazde Earapane ako bi se neko od Mugara i pijan zaprieao o u genocidu poubijanim i mahom u reke baeenim a zvanieno vo?enim kao nestalim svojim ro?acima i drugim sunarodnicima eija je jedina krivica bila ta što su pripadali odre?enom polu, starosnoj dobi i mugarskom narodu. Najspretnije i najodanije istrenirane mugarske špijune i teroriste su Earapani primali ravnopravno u svoju špijunsko teroristieku organizaciju i proglašavali ih za tunguzijske univerzitetske profesore i akademike.

Kada su tunguzijski intelektualci sporazumno pristupili razbijanju Tunguzije radi ostvarivanja svojih mraenih planova o klasnoj nejednakosti, izmeni društvenog ure?enja i njihovoj samopromociji u gazde i kapitaliste tunguzijske kvazi intelektualce mugarske nacionalnosti niko nije ništa pitao. U jeku nacionalizama na njih su zaboravili. Kao odgovor na narasle nacionalistieke tenzije i nekadašnji tunguzijski Mugri su odgovorili snažnim nacionalnim udruženjem koje je uz obilnu podršku svetskog mugarskog nacionalnog saveta kao i same države Mugrije poeelo da poprima ozbiljne razmere. Tada su se earapanski akademici i univerzitetski profesori setili svojih kolega mugarske nacionalnosti pa su im poverili u zadatak da razbiju to snažno udruženje. Godinama zapostavljani obueeni špijuni i teroristi su se bacili sa novim elanom i dotad nevi?enom revnošau na posao. Busajuai se u prsa svojim od earapanskih kolega dobijenim zvuenim titulama i zvanjima akademika i univerzitetskih profesora Earapanije zahtevali su da oni preuzmu rukovodeae položaje u tom novoformiranom i za Earapane problematienom mugarskom udruženju. Kada su dospeli na položaje pokrali su sve pare iz kase udruženja posle eega se nekada moano udruženje raspalo. Nedugo potom uz blagoslov earapanske vlasti su ovi lopovi, špijuni i teroristi sa zvuenim titulama na poverenom im zadatku formirali novo udruženje u kojem su oni vodili glavnu ree. Finansijski uništeni i izdani doljanski Mugri su formirali još 4 udruženja usko lokalnog, mesnog znaeaja. Novoformirano udruženje pod vo?stvom profesora i akademika mugarske nacionalnosti je iz godine u godinu gubilo poverenje u narodu jer je narod uvi?ao da je njihovim intelektualcima jedino stalo do njih samih i ni do koga više.

Mugarski intelektualci u Earapaniji su euvali svoje položaje i bili su u milosti svojih earapanskih kolega jer su po decenijama starom obieaju ponovo okrivljivali svoje sunarodnike za razne anti earapanske aktivnosti ne retko i bez pravog uporišta u einjenicama i istini a najeešae upravo iz želje da earapanskim gazdama pokažu sopstveni znaeaj i neophodnost njihov daljnjeg finansiranja i delovanja u Earapaniji.

Mugri su se kao odgovor na ovo poeeli masovno iseljavati iz Earapanije uglavnom u Mugriju pa u se tzv. prof. dr. i akademici a stvarni špijuni i teroristi mugarske nacionalnosti u Earapaniji uplašili za svoju buduanost u Earapaniji pa su einili sve što su znali i umeli samo da kod države Mugrije izdejstvuju da onemoguai imigraciju doljanskih Mugara iz Earapanije u Mugriju. Na žalost to im je polazilo za rukom pa je Mugrija uvela izuzetno drakonske zakone o useljavanju i državljanstvu koji su bili selektivno primenjivani pa je tako Kinazujima koji su krajem prošlog veka krenuli da se useljavaju u Mugriju bilo daleko lakše da dobiju državljanstvo i položaj u Mugarskom društvu nego izbeglim Mugrima is susednih zemalja. Valjda zbog toga što su mugarske vlasti rešile da bi bilo dobro da Mugri poenu i izgledom da liee na Hugre koji su pre hiljadu godina došli iz Azije i za eije su se naslednike sada oni izdavali. Veliki broj onih Mugara koji su bežeai iz Earapanije odlazili u Mugriju su se trudili da što pre odputuju odatle i na?u svoju novu domovinu što dalje od Mugrije svesni prokletog izdajniekog i trgovaekog karaktera vladajuaih struktura naroda kojem su i sami pripadali. Danas jedna traina svih Mugara u svetu živi van Mugrije. Mugarski akademici i univerzitetski profesori iz Mugrije su uz pomoa svojih kolega i sunarodnika sa titulama i zvanjima dobijenim od earapanskih akdemija i univerziteta dobro zaradili jer je špijunsko teroristieka ksenofobna država Earapanija izdvajala znaeajna finansijska sredstva za plaaanje u Mugriji zavrbovanih špijuna i terorista sa titulama Mugarskih akademija i univerziteta koji su tamo živeli i radili a za Earapaniju su se bavili špijunažom i terorizmon nad izbeglim Mugrima iz Earapanije koji su naivno verovali da ae zaštitu i utoeište naai u Mugriji.

Kao nagradu i podsticaj za daljnje rezultare u eetvrtoj godini treaega milenijuma uz blagoslov earapanske akademije nauka i umetnosti EANU i zarad ostvarivanja earapanskih nacionalnih interesa ponovo je osnovana doljanska akademija nauka i umetnosti DANU (koja je paradoksalno pre dve decenije bila ukinuta a opet zarad ostvarivanja istih ciljeva i uz blagoslov istih lica) u kojoj su mesto dobili najzaslužniju pripadnici špijunsko teroristieke bande doljanskih profesora kako earapanske tako i mugarske i drugih nacionalnosti koje žive u Earapanskoj pokrajini Doljaniji. Akademicima DANU su proglašeni i po jedan akademik earapanske, mugarske i ruskurinske akademije koji su dali svoj doprinos ostvarivanju earapanskih nacionalnih interesa. Na ovaj naein su svi a posebno tzv. univerzitetski profesori mugarske nacionalnosti nagra?eni za svoj dugododišnji predani doprinos razbijanju mugarske kao i svih ostalih manjinskih nacionalnih zajednica u Earapaniji.

Mugri više nemaju heroje. Prodali su ih za pare mugarski tzv. univerzitetski profesori i akademici. Svojevremeno su Mugri pokušali da se oslobode Krivonosana (naroda uspešnih trgovaca koji poput tamnoputih Romana nije do skora imao svoju domovinu vea je živeo razasut svuda po svetu pritom uspešno oeuvavši sopstveni jezik, obieaje i kulturu) na jedan sasvim neprihvatljiv i necivilizovan naein ali su izgleda u tom procesu jedino poprimili iskarikirane karakterne crte onih koje su zbog poslovne uspešnosti progonili a nepovratno su izgubili pravo na sopstvene heroje i blogoslov historije.
Mugri
Pre vi{e od hiqadu godina u dalekim stepama Azije `iveo je ratni~ki narod koji se naj~e{}e nazivao Hugrima. Hugri su pqa~kaju}i krenuli na drugi kontinent i tamo osvojiv{i i/ili pokoroiv{i sve narode sa kojima su se sukobqavali uspostavili su svoje carstvo koje su kasnije rasprodali. To se carstvo protezalo na tri kontinenta (`uti, beli i crni) i za verovati je da je najve}e i najmo}nije carstvo koje istorija na{e planete pamti. Za direktne naslednike nekada slavnih Hugra izdavao se kasnije narod koji je tako|e `iveo na stepama ovog kontinenta i koji se ispo~etka nazivao Ugrima a danas se zove Mugrima. Mugri uop{te ne li~e na Hugre ni po crtama lica ni po neobuzdanom karakteru, neustra{ivosti, hrabrosti i ve{tini ratovawa. Jedino {to imaju zajedni~ko sa Hugrima je to da su i Mugri svoju zemqu rasprodali. Prema nekim analiti~arima to se desilo zato {to su zamenili svoje tradicionalno pi}e vino pivom kao i to {to su se u ishrani privikli na kiso kupus i sviwske kobasice umesto svoje vekovne ishrane mladom i rumenom srnetinenom. Ta qubav prema pivu, kupusu i kobasicama je Hugre, Ugre ili Mugre ko{tala nezavisnosti, suverenosti i slobode te ih je dovela u sraman polo`aj da su ratovali i slavno ginuli za plavokose kobasi~are u kratkim pantalonicama, osu|eni su da ve~no `ive u senci i pod vla{}u drugih naroda.

U toj svojoj rasprodaji zemqe Mugri su jedan deo prodali i Tunguziji tako da je u Tunguziji mimo svoje voqe (jer u trgovini zemqom narod koji na woj `ivi niko i za ni{ta ne pita) `ivio pove}i broj Mugara koji su mahom naseqavali severne delove Tunguzije a u najve}oj koncentraciji su bili u tunguzijskoj pokrajini Doqaniji. Doqanija je bila sastavqena od Ba~vanije, Vinogradanije i Ban|anije. Tridesetak godina po prodaji zemqe Mugri su opet slu|eni kiselim kupusom i sviwskim kobasicama zajedno sa plavokosim kobasi~arima u kratkim pantalonicama poku{ali bezuspe{no da prethodno prodatu Ba~vaniju na silu preotmu Tunguziji. Cenu za taj poduhvat su platili doqanski Mugri i Kobasi~ari. Kobasi~ari su u genocidnom poduhvatu tunguzijskih ~arapana istrebqeni u celini iz Tunguzije dok su Mugrima poubijali celokupno mu{ko stanovni{tvo starosti izme|u 16 i 65 godina. Pre`iveli su jedino oni Mugri tog spola i te starosne dobi koji su na strani ~arapana ratovali protiv svoje bra}e Mugara. Zna~i najgori izdajni~ki {qam Mugrarskog naroda. Pri~a se da su najkrvoli~niji upravo oni i bili vaqda da bi se dokazali pred ~arapanima.

U godinama po genocidu Mugri koji su preostali i nastavili da `ive u Tunguziji su bili neprestano kiweweni i okrivqivani za stostruko uve}ana nedela koja su tokom ratnih godina wihovi predci po~inili u Tunguziji dok je wima bilo zabraweno da govore o genocidu koji je nad wima izvr{en. Pravi po~inioci zlo~ina u Tunguziji su pobegli iz Tunguzije kada su videli da su izgubili rat u druge dr`ave i na druge kontinente. Mugri koji su odanije nego najodaniji jawi~ari slu`ili konstitutivnim narodima Tunguzije su pomno {pijunirali svoje sunarodnike i redovno su izve{tavali svoje gazde ~arapane ako bi se neko od Mugara i pijan zapri~ao o u genocidu poubijanim i mahom u reke ba~enim a zvani~no vo|enim kao nestalim svojim ro|acima i drugim sunarodnicima ~ija je jedina krivica bila ta {to su pripadali odre|enom polu, starosnoj dobi i mugarskom narodu. Najspretnije i najodanije istrenirane mugarske {pijune i teroriste su ~arapani primali ravnopravno u svoju {pijunsko teroristi~ku organizaciju i progla{avali ih za tunguzijske univerzitetske profesore i akademike.

Kada su tunguzijski intelektualci sporazumno pristupili razbijawu Tunguzije radi ostvarivawa svojih mra~nih planova o klasnoj nejednakosti, izmeni dru{tvenog ure|ewa i wihovoj samopromociji u gazde i kapitaliste tunguzijske kvazi intelektualce mugarske nacionalnosti niko nije ni{ta pitao. U jeku nacionalizama na wih su zaboravili. Kao odgovor na narasle nacionalisti~ke tenzije i nekada{wi tunguzijski Mugri su odgovorili sna`nim nacionalnim udru`ewem koje je uz obilnu podr{ku svetskog mugarskog nacionalnog saveta kao i same dr`ave Mugrije po~elo da poprima ozbiqne razmere. Tada su se ~arapanski akademici i univerzitetski profesori setili svojih kolega mugarske nacionalnosti pa su im poverili u zadatak da razbiju to sna`no udru`ewe. Godinama zapostavqani obu~eni {pijuni i teroristi su se bacili sa novim elanom i dotad nevi|enom revno{}u na posao. Busaju}i se u prsa svojim od ~arapanskih kolega dobijenim zvu~nim titulama i zvawima akademika i univerzitetskih profesora ~arapanije zahtevali su da oni preuzmu rukovode}e polo`aje u tom novoformiranom i za ~arapane problemati~nom mugarskom udru`ewu. Kada su dospeli na polo`aje pokrali su sve pare iz kase udru`ewa posle ~ega se nekada mo}no udru`ewe raspalo. Nedugo potom uz blagoslov ~arapanske vlasti su ovi lopovi, {pijuni i teroristi sa zvu~nim titulama na poverenom im zadatku formirali novo udru`ewe u kojem su oni vodili glavnu re~. Finansijski uni{teni i izdani doqanski Mugri su formirali jo{ 4 udru`ewa usko lokalnog, mesnog zna~aja. Novoformirano udru`ewe pod vo|stvom profesora i akademika mugarske nacionalnosti je iz godine u godinu gubilo poverewe u narodu jer je narod uvi|ao da je wihovim intelektualcima jedino stalo do wih samih i ni do koga vi{e.

Mugarski intelektualci u ~arapaniji su ~uvali svoje polo`aje i bili su u milosti svojih ~arapanskih kolega jer su po decenijama starom obi~aju ponovo okrivqivali svoje sunarodnike za razne anti ~arapanske aktivnosti ne retko i bez pravog upori{ta u ~iwenicama i istini a naj~e{}e upravo iz `eqe da ~arapanskim gazdama poka`u sopstveni zna~aj i neophodnost wihov daqweg finansirawa i delovawa u ~arapaniji.

Mugri su se kao odgovor na ovo po~eli masovno iseqavati iz ~arapanije uglavnom u Mugriju pa u se tzv. prof. dr. i akademici a stvarni {pijuni i teroristi mugarske nacionalnosti u ~arapaniji upla{ili za svoju budu}nost u ~arapaniji pa su ~inili sve {to su znali i umeli samo da kod dr`ave Mugrije izdejstvuju da onemogu}i imigraciju doqanskih Mugara iz ~arapanije u Mugriju. Na `alost to im je polazilo za rukom pa je Mugrija uvela izuzetno drakonske zakone o useqavawu i dr`avqanstvu koji su bili selektivno primewivani pa je tako Kinazujima koji su krajem pro{log veka krenuli da se useqavaju u Mugriju bilo daleko lak{e da dobiju dr`avqanstvo i polo`aj u Mugarskom dru{tvu nego izbeglim Mugrima is susednih zemaqa. Vaqda zbog toga {to su mugarske vlasti re{ile da bi bilo dobro da Mugri po~nu i izgledom da li~e na Hugre koji su pre hiqadu godina do{li iz Azije i za ~ije su se naslednike sada oni izdavali. Veliki broj onih Mugara koji su be`e}i iz ~arapanije odlazili u Mugriju su se trudili da {to pre odputuju odatle i na|u svoju novu domovinu {to daqe od Mugrije svesni prokletog izdajni~kog i trgova~kog karaktera vladaju}ih struktura naroda kojem su i sami pripadali. Danas jedna tr}ina svih Mugara u svetu `ivi van Mugrije. Mugarski akademici i univerzitetski profesori iz Mugrije su uz pomo} svojih kolega i sunarodnika sa titulama i zvawima dobijenim od ~arapanskih akdemija i univerziteta dobro zaradili jer je {pijunsko teroristi~ka ksenofobna dr`ava ~arapanija izdvajala zna~ajna finansijska sredstva za pla}awe u Mugriji zavrbovanih {pijuna i terorista sa titulama Mugarskih akademija i univerziteta koji su tamo `iveli i radili a za ~arapaniju su se bavili {pijuna`om i terorizmon nad izbeglim Mugrima iz ~arapanije koji su naivno verovali da }e za{titu i uto~i{te na}i u Mugriji.

Kao nagradu i podsticaj za daqwe rezultare u ~etvrtoj godini tre}ega milenijuma uz blagoslov ~arapanske akademije nauka i umetnosti ~ANU i zarad ostvarivawa ~arapanskih nacionalnih interesa ponovo je osnovana doqanska akademija nauka i umetnosti DANU (koja je paradoksalno pre dve decenije bila ukinuta a opet zarad ostvarivawa istih ciqeva i uz blagoslov istih lica) u kojoj su mesto dobili najzaslu`niju pripadnici {pijunsko teroristi~ke bande doqanskih profesora kako ~arapanske tako i mugarske i drugih nacionalnosti koje `ive u ~arapanskoj pokrajini Doqaniji. Akademicima DANU su progla{eni i po jedan akademik ~arapanske, mugarske i ruskurinske akademije koji su dali svoj doprinos ostvarivawu ~arapanskih nacionalnih interesa. Na ovaj na~in su svi a posebno tzv. univerzitetski profesori mugarske nacionalnosti nagra|eni za svoj dugododi{wi predani doprinos razbijawu mugarske kao i svih ostalih mawinskih nacionalnih zajednica u ~arapaniji.

Mugri vi{e nemaju heroje. Prodali su ih za pare mugarski tzv. univerzitetski profesori i akademici. Svojevremeno su Mugri poku{ali da se oslobode Krivonosana (naroda uspe{nih trgovaca koji poput tamnoputih Romana nije do skora imao svoju domovinu ve} je `iveo razasut svuda po svetu pritom uspe{no o~uvav{i sopstveni jezik, obi~aje i kulturu) na jedan sasvim neprihvatqiv i necivilizovan na~in ali su izgleda u tom procesu jedino poprimili iskarikirane karakterne crte onih koje su zbog poslovne uspe{nosti progonili a nepovratno su izgubili pravo na sopstvene heroje i blogoslov historije.
Mugri
Pre visе od hiljadu godina u dalekim stepama Azije ziveo je ratnicki narod koji se najcesce nazivao Hugrima. Hugri su pljackajuci krenuli na drugi kontinent i tamo osvojivsi i/ili pokoroivsi sve narode sa kojima su se sukobljavali uspostavili su svoje carstvo koje su kasnije rasprodali. To se carstvo protezalo na tri kontinenta (zuti, beli i crni) i za verovati je da je najvece i najmocnije carstvo koje istorija nase planete pamti. Za direktne naslednike nekada slavnih Hugra izdavao se kasnije narod koji je takodje ziveo na stepama ovog kontinenta i koji se ispocetka nazivao Ugrima a danas se zove Mugrima. Mugri uopste ne lice na Hugre ni po crtama lica ni po neobuzdanom karakteru, neustrasivosti, hrabrosti i vestini ratovanja. Jedino sto imaju zajednicko sa Hugrima je to da su i Mugri svoju zemlju rasprodali. Prema nekim analiticarima to se desilo zato sto su zamenili svoje tradicionalno pice vino pivom kao i to sto su se u ishrani privikli na kiso kupus i svinjske kobasice umesto svoje vekovne ishrane mladom i rumenom srnetinenom. Ta ljubav prema pivu, kupusu i kobasicama je Hugre, Ugre ili Mugre kostala nezavisnosti, suverenosti i slobode te ih je dovela u sraman polozaj da su ratovali i slavno ginuli za plavokose kobasicare u kratkim pantalonicama, osudjeni su da vecno zive u senci i pod vlascu drugih naroda.

U toj svojoj rasprodaji zemlje Mugri su jedan deo prodali i Tunguziji tako da je u Tunguziji mimo svoje volje (jer u trgovini zemljom narod koji na njoj zivi niko i za nista ne pita) zivio poveci broj Mugara koji su mahom naseljavali severne delove Tunguzije a u najvecoj koncentraciji su bili u tunguzijskoj pokrajini Doljaniji. Doljanija je bila sastavljena od Bacvanije, Vinogradanije i Bandjanije. Tridesetak godina po prodaji zemlje Mugri su opet sludjeni kiselim kupusom i svinjskim kobasicama zajedno sa plavokosim kobasicarima u kratkim pantalonicama pokusali bezuspesno da prethodno prodatu Bacvaniju na silu preotmu Tunguziji. Cenu za taj poduhvat su platili doljanski Mugri i Kobasicari. Kobasicari su u genocidnom poduhvatu tunguzijskih Carapana istrebljeni u celini iz Tunguzije dok su Mugrima poubijali celokupno musko stanovnistvo starosti izmedju 16 i 65 godina. Preziveli su jedino oni Mugri tog spola i te starosne dobi koji su na strani Carapana ratovali protiv svoje brace Mugara. Znaci najgori izdajnicki sljam Mugrarskog naroda. Prica se da su najkrvolicniji upravo oni i bili valjda da bi se dokazali pred Carapanima.

U godinama po genocidu Mugri koji su preostali i nastavili da zive u Tunguziji su bili neprestano kinjenjeni i okrivljivani za stostruko uvecana nedela koja su tokom ratnih godina njihovi predci pocinili u Tunguziji dok je njima bilo zabranjeno da govore o genocidu koji je nad njima izvrsen. Pravi pocinioci zlocina u Tunguziji su pobegli iz Tunguzije kada su videli da su izgubili rat u druge drzave i na druge kontinente. Mugri koji su odanije nego najodaniji janjicari sluzili konstitutivnim narodima Tunguzije su pomno spijunirali svoje sunarodnike i redovno su izvestavali svoje gazde Carapane ako bi se neko od Mugara i pijan zapricao o u genocidu poubijanim i mahom u reke bacenim a zvanicno vodjenim kao nestalim svojim rodjacima i drugim sunarodnicima cija je jedina krivica bila ta sto su pripadali odredjenom polu, starosnoj dobi i mugarskom narodu. Najspretnije i najodanije istrenirane mugarske spijune i teroriste su Carapani primali ravnopravno u svoju spijunsko teroristicku organizaciju i proglasavali ih za tunguzijske univerzitetske profesore i akademike.

Kada su tunguzijski intelektualci sporazumno pristupili razbijanju Tunguzije radi ostvarivanja svojih mracnih planova o klasnoj nejednakosti, izmeni drustvenog uredjenja i njihovoj samopromociji u gazde i kapitaliste tunguzijske kvazi intelektualce mugarske nacionalnosti niko nije nista pitao. U jeku nacionalizama na njih su zaboravili. Kao odgovor na narasle nacionalisticke tenzije i nekadasnji tunguzijski Mugri su odgovorili snaznim nacionalnim udruzenjem koje je uz obilnu podrsku svetskog mugarskog nacionalnog saveta kao i same drzave Mugrije pocelo da poprima ozbiljne razmere. Tada su se carapanski akademici i univerzitetski profesori setili svojih kolega mugarske nacionalnosti pa su im poverili u zadatak da razbiju to snazno udruzenje. Godinama zapostavljani obuceni spijuni i teroristi su se bacili sa novim elanom i dotad nevidjenom revnoscu na posao. Busajuci se u prsa svojim od carapanskih kolega dobijenim zvucnim titulama i zvanjima akademika i univerzitetskih profesora Carapanije zahtevali su da oni preuzmu rukovodece polozaje u tom novoformiranom i za Carapane problematicnom mugarskom udruzenju. Kada su dospeli na polozaje pokrali su sve pare iz kase udruzenja posle cega se nekada mocno udruzenje raspalo. Nedugo potom uz blagoslov carapanske vlasti su ovi lopovi, spijuni i teroristi sa zvucnim titulama na poverenom im zadatku formirali novo udruzenje u kojem su oni vodili glavnu rec. Finansijski unisteni i izdani doljanski Mugri su formirali jos 4 udruzenja usko lokalnog, mesnog znacaja. Novoformirano udruzenje pod vodjstvom profesora i akademika mugarske nacionalnosti je iz godine u godinu gubilo poverenje u narodu jer je narod uvidjao da je njihovim intelektualcima jedino stalo do njih samih i ni do koga vise.

Mugarski intelektualci u Carapaniji su cuvali svoje polozaje i bili su u milosti svojih carapanskih kolega jer su po decenijama starom obicaju ponovo okrivljivali svoje sunarodnike za razne anti carapanske aktivnosti ne retko i bez pravog uporista u cinjenicama i istini a najcesce upravo iz zelje da carapanskim gazdama pokazu sopstveni znacaj i neophodnost njihov daljnjeg finansiranja i delovanja u Carapaniji.

Mugri su se kao odgovor na ovo poceli masovno iseljavati iz Carapanije uglavnom u Mugriju pa u se tzv. prof. dr. i akademici a stvarni spijuni i teroristi mugarske nacionalnosti u Carapaniji uplasili za svoju buducnost u Carapaniji pa su cinili sve sto su znali i umeli samo da kod drzave Mugrije izdejstvuju da onemoguci imigraciju doljanskih Mugara iz Carapanije u Mugriju. Na zalost to im je polazilo za rukom pa je Mugrija uvela izuzetno drakonske zakone o useljavanju i drzavljanstvu koji su bili selektivno primenjivani pa je tako Kinazujima koji su krajem proslog veka krenuli da se useljavaju u Mugriju bilo daleko lakse da dobiju drzavljanstvo i polozaj u Mugarskom drustvu nego izbeglim Mugrima is susednih zemalja. Valjda zbog toga sto su mugarske vlasti resile da bi bilo dobro da Mugri pocnu i izgledom da lice na Hugre koji su pre hiljadu godina dosli iz Azije i za cije su se naslednike sada oni izdavali. Veliki broj onih Mugara koji su bezeci iz Carapanije odlazili u Mugriju su se trudili da sto pre odputuju odatle i nadju svoju novu domovinu sto dalje od Mugrije svesni prokletog izdajnickog i trgovackog karaktera vladajucih struktura naroda kojem su i sami pripadali. Danas jedna trcina svih Mugara u svetu zivi van Mugrije. Mugarski akademici i univerzitetski profesori iz Mugrije su uz pomoc svojih kolega i sunarodnika sa titulama i zvanjima dobijenim od carapanskih akdemija i univerziteta dobro zaradili jer je spijunsko teroristicka ksenofobna drzava Carapanija izdvajala znacajna finansijska sredstva za placanje u Mugriji zavrbovanih spijuna i terorista sa titulama Mugarskih akademija i univerziteta koji su tamo ziveli i radili a za Carapaniju su se bavili spijunazom i terorizmon nad izbeglim Mugrima iz Carapanije koji su naivno verovali da ce zastitu i utociste naci u Mugriji.

Kao nagradu i podsticaj za daljnje rezultare u cetvrtoj godini trecega milenijuma uz blagoslov carapanske akademije nauka i umetnosti CANU i zarad ostvarivanja carapanskih nacionalnih interesa ponovo je osnovana doljanska akademija nauka i umetnosti DANU (koja je paradoksalno pre dve decenije bila ukinuta a opet zarad ostvarivanja istih ciljeva i uz blagoslov istih lica) u kojoj su mesto dobili najzasluzniju pripadnici spijunsko teroristicke bande doljanskih profesora kako carapanske tako i mugarske i drugih nacionalnosti koje zive u Carapanskoj pokrajini Doljaniji. Akademicima DANU su proglaseni i po jedan akademik carapanske, mugarske i ruskurinske akademije koji su dali svoj doprinos ostvarivanju carapanskih nacionalnih interesa. Na ovaj nacin su svi a posebno tzv. univerzitetski profesori mugarske nacionalnosti nagradjeni za svoj dugododisnji predani doprinos razbijanju mugarske kao i svih ostalih manjinskih nacionalnih zajednica u Carapaniji.

Mugri vise nemaju heroje. Prodali su ih za pare mugarski tzv. univerzitetski profesori i akademici. Svojevremeno su Mugri pokusali da se oslobode Krivonosana (naroda uspesnih trgovaca koji poput tamnoputih Romana nije do skora imao svoju domovinu vec je ziveo razasut svuda po svetu pritom uspesno ocuvavsi sopstveni jezik, obicaje i kulturu) na jedan sasvim neprihvatljiv i necivilizovan nacin ali su izgleda u tom procesu jedino poprimili iskarikirane karakterne crte onih koje su zbog poslovne uspesnosti progonili a nepovratno su izgubili pravo na sopstvene heroje i blogoslov historije.


Utipkao SLATKA - 19.4.2005. u 17:59 Komentari ( 0 )

Mozda
Mozda nisam deo sudbine tvoje,
mozda me bogovi tvoji ne vole...
Ali, mladost je da gresimo,
i zato prevari bogove svoje,
uzmi me za ruku i reci "Volim te"!
Utipkao Raisa - 19.4.2005. u 15:16 Komentari ( 0 )

GDJE LI SI SADA

GDJE LI SI SADA

Gdje li se to sada krijes
u ovaj sitni sat
osjecas li sada mozda tugu
mozda ljubav zedz ili glad
sjecas li se i one noci
kad si rekla trebali bi poci
a da li si tada znala
da moju ljubav prema tebi
opisao ni sekspir nebih
jer kao boginja si po stasu
i nesto najljepse imas u glasu
ljubav izvire kada gledas
a u krvi su ti strijele
strasti neke uzavrele
sa lijepih usana ti grmi
ma ima i bijelo da pocrni
kao miris poljske si lati
kad povijetarcem te prati
sjedis tuzna i sama kao dobra vila
sakupljenih bijelih krila
a gradom hodas kao dama
koraka lagana
dobra si i kao patnik
ali iz tebe govori ratnik
mada njezan ti je put
a uzavreli dah gladan i ljut
u krevetu si kao svila
koja se zvijezdom pokrila
i tek onda kada grlo zasuti
kad ljubavni san oci pomuti
e onda za tebe moji stihovi
pjesme su kao neko cudo
kao radost kao nesto ludo
dodju stihovi i rijeci
pa sve nece da se slozi
onda saberi dijeli pomnozi
i onda najbolji odu
ne mozes ih vise stici
a daleko treba po njih ici
neka rijec se i vrati
a neka zauvijek i ode
neke kao djecu kad donesu rode
neki stihovi su slatki neki ljuti
neki veseli neki tuzni ili zuti
da neki ne bi ostao sam
ja ih uvjek sve tebi andjele moj dam

XXXXXX Swiden XXXXXX
Utipkao XX SWIDEN - 18.4.2005. u 22:40 Komentari ( 5 )

Par dobrih aforizama
Ahilu je bila kobna peta. Ja sam se zajeb'o vec kod trece...


Ako spavas na stomaku, spavaj bar na tudjem.


Bolje biti aktivan danas nego radioaktivan sutra.Bolje sam sa sobom nego sam bez sobe!Ko zeli da ostavi cigarete i alkohol neka ih ostavi kod mene.


Imam 30 godina i jos nemam djevojku. Ne da mi zena.


Pishi kako goworish, chitay kako pishe.


Ples je samo uspravan izraz za vodoravnu zelju.


Poruka za ne zaposlene: 3, 12, 24, 26, 33, 36 i dopunski broj 8!


Dok smo bili drugovi ziveli smo kao gospoda


Pita Mujo Fatu:
Reci bona jesam li ti ja prvi?
Moze biti, nesto si mi poznat.Vjerujes li u ljubav na prvi pogled ili zelis da jos jednom prodjem ispred tebe?


Nasmijesi se! To je druga najljepsa stvar koju znas da napravis sa svojim usnama.


Sta rade pilici u kafani? Piju piju piju piju...


Sta je bolje od Red Bula? Red sunke, red sira...Nikad me neces prevariti kao sto je tebe priroda.


MUSKARCI IMAJU PROBLEM ZA SVAKO RJESENJE!!!


Ja ti nisam muskarac za jednu noc. Meni je dosta i jedan sat.


Nemoj da mislis da bih ja s tobom samo u krevet. I kuhinjski sto bi bio dobar.


Mene ne zanima novac i slava. Zanima me samo novac.


JA NISAM DEBELA - JA SAM ZENA I PO.


Ovdje ni lokum nije rahat
Utipkao Dalila - 18.4.2005. u 15:47 Komentari ( 0 )

Bizarne smrti
FBI svake godine poslije istrage od oko 3600 ubojstava, donosi u javnost
najbizarnije slueajeve godine.
Evo 8 najšokantnijih smrtnih slueajeva:

1. 99-godišnja Debby Mills-Newbroughton izgubila je život prelazeai ulicu.
Ova starija gospo?a je slijedeai je dan trebala napuniti sto godina života, bila je upravo na putu na svoju proslavu, u kolicima, u društvu svoje kaeri, kada ju je udario kamion koji joj je vozio ro?endansku tortu..

2. Smrt Petera Stonea (42) prouzroeila je 8-godišnja kaerkica, koju je bez veeere po kazni poslao u njenu sobu. Mlada Samantha Stone mislila je da joj to nitko ne može ueiniti nekažnjeno, pa je u oeevu kavu odmah stavila 72 tablete otrova za štakore. Žrtva je poslije prvog gutljaja pala sa stolice i umrla. Djevojeica je dobila uvjetnu kaznu , jer prema mišljenju suca, nije bila svjesna svog eina. Sudac je kasnije vjerojatno uvidio pogrešku, kada je nakon mjesec dana Samantha na isti naein pokušala otrovati i svoju majku.

3. 17-godišnjeg Davida Danilta ubila je njegova cura, kada je poslije randevua deeko tražio nešto više. Na njegov prijedlog odgovorila je jedna dvocijevka za lov. Carla (cura) je dobila oružje od oca "Za svaki slueaj"..

4. Kraj Javiera Halosa (27) prouzoeio je njegov stanodavac. Kirk Weston se toliko razljutio zbog einjenice da podstanar vea osam godina ne plaaa najam, da ga je pretukao na smrt s jednom daskom za wc-školjku..


5. 44-godišnju Megan Fry upucala su 14 policajaca, kada je nesretna žena zalutala u jednu streljanu za obuku policajaca. Kada je žene primijetila da na ulici nailazi nekoliko policajaca, iskoeila je i viknula "Bu!". Policajci su, pomislivši da je u pitanju jedna meta koja iskaee, istog trena otvorili vatru na nju, te je od 67 metaka 40 pogodilo "ciljanu metu". Prema jednom policajeevom mišljenju, žena je djelovala jako stvarno.

6. 20-godišnju Juliu Smeeth ubio je stariji brat jednim mobitelom, jer je cura previše razgovarala. Smrt žrtve prouzroeila je jedna slomljena antena.

7. Poznati amerieki atomski zanstvenik Harold Simms ubio je svoju ženu, jer ga je varala sa susjedom. Ženino sjenilo za oei zamijenio je za uranijsku mješavinu, koja je u roku tri mjeseca usmrtila Helenu Simms. Iako je žrtva pokazivala sve znakove bolesti zraeenja (opala joj kosa, oslabio joj vid), nikada nije bila kod lijeenika.8. Narednik John Joe Winter natovario je ženin auto Trintynitrate eksplozivom (slieno C4-u), te ga detonirao. Damin Ford Taurus sadržavao je 750 kg eksploziva, što je skoro dupla kolieina u od one koja je korištena pri teroristiekom napadu u Oklahomi sa 168 žrtava. Eksploziju se moglo euti i na daljini od 14 kilometara. Dijelove auta i ostatke žrtve nisu nikada pronašli, ali jesu jedan 55-metarski krater. Od ceste je nestalo oko 500
metara.Utipkao Dalila - Nisam sigurna gdje ovo da smjestim, pa... - 18.4.2005. u 11:49 Komentari ( 0 )

NE POSTOJIM ZA TEBE
Ti si bio taj kaga sam voljela,
koga volim,
i koga cu voljeti vjecno..
Nikad mi nece biti jasan tvoj postupak,
zasto si posao drugim putem..zasto?kad smo mogli skupa da koracamo skupa da se sreci nadamo?
Znam da ces i ti jednom ostati sam,potisten i slomljen zivotom mozda me se tada sjetis i naseg obecanja da se nikad necemo rastati,ali onda se sjeti i toga da si ti kriv za to i ZABORAVI da postojim,jel vise ni ujednom trenutku na ovom svjetu ne postojim za tebe..
Utipkao Anita - 17.4.2005. u 20:08 Komentari ( 0 )

Suze smrti
Sjena,
sve što je ostalo od mene samo je sjena...
sjena koju svi gaze a to ni ne primjeauju.
Ja sam kip,stojim,mrtva sam,
ništa ne osjeaam.
Kip koji plaee,kip koji je mrtav a
a ima osjeaaje.
Kip koji umire a mrtav je.
Zar je to moguae?
Kod mene,izgleda,da je sve moguae!
Moje tijelo,moja duša nieemu ne služe,
ja sam kao cigareta koja je vea izgorjela,
ali se ne gasi.
Dim se i dalje stapa sa zrakom
i polako nestaje u beskraj,kao i moje suze...
Ja se i dalje stapam sa ovim bezvrijednim svijetom...
Ja sam drukeija,ja ne želim biti ovdje,
ali ustvari neznam kakva sam,
stalno se mjenjam,ja neznam što želim.
smijem se a ustvari plaeem,
moje su suze nevidljive,ja sam eovjek...
Ne od krvi i mesa vea od boli,tuge,patnje,
željno mira,ne želi prijatelje jer oni to nisu...
Ja jesam smrt,za njih to jesam i drago mi je.
Nerazumiju me kao što ne razumiju SMRT!


Utipkao ivona - 16.4.2005. u 00:45 Komentari ( 0 )

24.05.2004.
Sada se prisjeaam i nemogu vjerovati...
Nemogu još uvijek vjerovati
Kako su mi se u samo dva dana promjenio život.
U jednom trenu sve je bilo crno,ponovno.
Nitko me nije shvaaao,
opet sam si poeela postavljat razna pitanja.
Ali ovaj put kap je prelila eašu...
-i kod mene znaš?
I meni je prekipjelo i zato sam ueinila to što jesam.
Jer kadkad je ta bol toliko teška
da neznaš kud bi snjom,
pa sam je oeito htjela pustiti van,nek iza?e iz mene,
kroz krvavi bijes...
Teklo je sporo,potpuno smireno.
Gledala sam u tu crvenu tekuainu
koja je dio mene,
taj dio se odlijevao,gubio se.
I ja sam se gubila.
Svaki moj vrisak mi se einio neeujan,
osjetila sam vlažnost na licu,vlažnost suza.
Znala sam zbog eega ali sam se i dalje pitala :zašto?
Tako sam dugo,potpuno sama razmišljala,
ali nije mi pomoglo.
Kad sam osjetila umor,
nisam mogla ništa drugo nego zaspati.
Polako,drhtajuai i jecajuai u tišini tog mraka,
nekako kroz muke,sam zaspala.
Ujutro kad sam se probudila
vidjela sam svjetlost tog dana koja je svanula,
shvatila sam da je ono potpuna suprotnost od mene.
U tom trenu nismo imali nikakve slienosti,
kao da sam je ono dan a ja noa.
Nije ni svidio taj dan
jer sam ovaj put znala što me eeka.
Prvi put u životu skoro sam u potpunosti odustala,
nisam znala što au sa sobom.
Mislila sam,on ae krenuti dalje,
a meni je vea bilo dosta svega.
Taj dan nisam htjela gledati nasmijana lica,
iako ih od suza nisam ni vidjela dobro.
Ali znala sam da ono što me okružuje nije dobro,
eudno su me gledali i pokazivali da ne shvaaaju,
ali su se ipak mješali i ispitivali.
A ja sam samo htjela malo mira.
Barem malo,da sada malo duže,
prvi put u životu zato što ja to tako želim,
BUDEM SAMA!

24.05.2004.
Utipkao ivona - 16.4.2005. u 00:44 Komentari ( 0 )

osluškujem
Osluškujem,tražim...
...eujem šum vjetra,
vjetar koji pokušava uai unutra,
pokušava probiti kroz zapreku
a ja ga sa druge strane
Hladnokrvno gledam i osluškujem.
Sada on nemože doai do mene.
Ada ga eujem,sada znam da je ovdje,
I zato ae odustati...
A opet,kad bolje razmislim,
u životu je potrebno malo vjetra,
nešto što te iznenadi,
uznemiri,rasplaee ili eak ubije...
To je sve dio života.
Kad plašljivo gledaš taj vjetar,
osjeaaš kako dolazi,
osjeaaš strah,bol...
to je ona...dolazi bura...
...dolazi velika promjena,
ona koju najmanje želiš.
A onda osjetiš miris smrti,
znaš da je tu negdje blizu,
vreba sa strane,
eeka onu zadnju suzu
da joj se pridruži,
i napokon se pokaže u pravom svjetlu...
i onda nastane mir,spokoj,
nema više suza,nema patnje,
i spavaš, sa osmjehom na licu
jer to je ono što ti želiš,mir.
Sama si jednim djelom,
A drugim dovoljno okružena ostalima.
I do?eš u savršenstvo,napokon.
Do?eš tamo gdje pripadaš,
Do?eš do cilja,
Do?eš do kraja...

27.02.2005.
Utipkao ivona - 16.4.2005. u 00:42 Komentari ( 0 )

životinje
Ruka polako drhti,
Drhti zbog neeeg neznanog...
Sekunde prolaze,više ih ne brojim,
nije vrijedno truda.
Gledam u prazninu,
Vidim ništavilo,svoje ništavilo.
Vidim zlo,zlo koje me okružuje.
Vidim zavaravanje samog sebe,
pretvaranje i dvolieje.
Osvrnem se oko sebe i spoznam
ono što mnogi ne vide,
svi smo mi takvi,
nesvjesno se tako ponašamo
nesvjesno sami sebe ubijamo,
okreaamo se jedni protiv drugih
pretvarajuai se da smo razlieiti
a ustvari smo isti.
Ustvari mi smo životinje,
djelujemo nagonski
bez imalo razmišljanja
a kada nastupi razmišljanje
shvaaamo posljedice i
bježimo od sebe,od svijeta,
nestajemo u gomili jer mi to tako želimo,
tako djelujemo...
I opet se pitama li to samo ja
tako vidim?!
Ili sam i ja samo još jedna
životinja koja isto tako nagonski
reagira pretvarajuai sve oko sebe
u nešto što nije??!!
Utipkao ivona - 16.4.2005. u 00:40 Komentari ( 0 )

Za njega
Sada te nema više pored mene,
nimalo...
Sada misliš da ti je bolje bez mene,
ali ja znam da to neae dugo trajati.
Jer ono što smo mi imali
nemože samo tako nestati.
Jedno jutro aeš se probuditi
baš kao nekada,
nesvjesno aeš se probuditi sa nadom
da aeš vidjeti moju poruku za dobro jutro,
ali nje tamo neae biti.
neae ni mene biti...
...više nikada...
Tog jutra aeš požaliti,
gorko aeš se kajati
a neaeš imati kome reai,
nitko te neae shvatiti,
eak ni sam to neaeš moai shvaaati.
Prisjeaat aeš se mene,
naših lijepih trenutaka zajedno,
htjet aeš se vratiti natrag,
ali neaeš moai.
Poželjet aeš da se vratim,
bit ae kasno i ti aeš to znati.
Naša je ljubav gorjela dok je mogla,
ti si je poeeo gasiti,
i uspio si u tome.
Moja strana ima još malo žara,
mogao bi je pripaliti baš kao cigaretu,
ali znaš i sam da nebi imala isti okus.
Ja bi uvukla dim,kao inaee,
ali bih se osjeaala eudno
i sama bi ju ugasila.
To bi bio kraj zauvijek.
Dugo oeekivani kraj,
za koji smo obadvoje odavno znali,
samo si ja to nisam htjela priznati.
I sada shvaaam,
ovom pjesmom ti pokušavam reai
da au te uvijek na neki svoj naein voljeti,
bit au ti sjena kroz cijeli tvoj život.
Nikad neau nestati,
bit au negdje skrivena u tvom srcu,
znam to.
Euvat au te,štititi i voljeti,
onako kako aeš ti to htjeti,
ZAUVIJEK.

27.05.2005.
Utipkao ivona - 16.4.2005. u 00:35 Komentari ( 1 )

* * *
Neka mi netko pokaže put kojim da krenem,
neka donese sreeu na dlanu,
ja jee ne mogu sama naai.
Sve bitke uporno gubim i pitam se
da li se stvarno na greškama uei ?
hoee li netko odlueiti da ostane,
da obriše suze s mog lica...
Jer tuga je predugo stanar srca mog,
a negdje u prašini ostali su dani
po kojima se sunce prosipa.
Utipkao TEA - LABIN - 16.4.2005. u 00:12 Komentari ( 1 )

PET PISAMA
Bio je starji od nje.Mnogi kažu da su se voljeli,mnogi su mu rekli da ae upropastiti njezinu buduenost.Rekao je da ae je ostaviti.Plakala je i molila.Obeeao je da ae pisati.
PRVO PISMO:
Stiglo je 33 dana nakon rastanka.
Rekao je da ne može živjeti bez nje.
DRUGO PISMO:
Stiglo je dva mjeseca nakon rastanka.
Rekao je da se nasmije jednom suneanom zraku.
TREAE PISMO:
Stiglo je godinu dana nakon rastanka.
Rekao je da se sada vrlo eesto smije.
EETVRTO PISMO:
Stiglo je pet godina nakon rastanka.
Rekao je dobro da smo se rastali jer bi nas danas smatrali ocem i keerkom.
PETO PISMO:
Stiglo je deset godina nakon rastanka.
Rekao je -ti eeš mi sigurno oprostiti što sam se ubio dva dana nakon rastanka jer nisam mogao živjeti bez tebe.Ovo su ti pisali moji prijatelji da bi lakše ublažili tvoju bol !
Utipkao TEA - LABIN - 16.4.2005. u 00:02 Komentari ( 0 )

Ako...
Ako te neka druga pogleda,reci joj :
" I ona me tako gledala "
Ako te neka druga poljubi,reci joj
" I ona me tako ljubila "
Ako ti neka druga sjedne u krilo,reci joj
" I ona je tako sjedila "
Ako ti kaže volim te, ti joj reci tiše :
I ona me voljela, al mnogo mnogo više.
Utipkao TEA- LABIN - 15.4.2005. u 23:47 Komentari ( 0 )

MOJE PJESME
Moje su pjesme
pune bola,
gorkih suza.
Moje su pjesme
prazni stihovi,
pusti mostovi.
Moje su pjesme
sivi oblaci,
golo drveae.
Moje su pjesme iz srca
koje uvijek tiho
i tužno kuca .
Utipkao TEA- LABIN - 15.4.2005. u 23:41 Komentari ( 0 )

***
Nije lako naai put,put do sreee
koji traže svi
Mnogima je trnovit i dug
kao onaj kojim ideš ti.
Ljubav i radost,suze na licu
sve eeš naai na putu tom
Život je rijeka što brzo teee,
moraš se snaai na PUTU TOM .
Utipkao TEA- LABIN - 15.4.2005. u 23:37 Komentari ( 0 )

***
DALMATINKA POZDRAV I TEBI.DRAGO MI JE DA TI SE SVI?AJU MOJE PJESME.SLABO PIŠEM JER RADIM I NE DOLAZIM EESTO KUAI U GRAD.POZDRAV I BUDI MI DOBRO.
Utipkao TEA- LABIN - 15.4.2005. u 23:35 Komentari ( 1 )

Reni
Reni
Kazes srce, srcu cu ti dati

Mogu da te podignem do neba
reci zelje, reci sta ti treba
reci zelje pa ce istog trena
svaka biti ispunjena

Celi svet ces imati na dlanu
sto pozelis, sve u jednom danu
sto pozelis, sto ti srce trazi
samo kazi, samo kazi

Ref. 2x
Kazes srce, srce cu ti dati
kazes sreca, srecom cu se zvati
kazes ljubav, volecu za dvoje
eto zivot sa mnom to je

Ako uzmes to sto srce daje
raj na zemlji video bi sta je
raj na zemlji ima da ti stvorim
jer za tvoju ljubav gorim


Milioner

Jedan zivot imam, tebi ga dajem
a sta ces meni dati ti
ne trazim vise, necu ni manje
samo sam zeljna ljubavi
2x

Ref. 2x
Mili, mili, milioner bices ti
ako, ako imas mene imas sve
mili, mili, molim, bar mi srce daj
da ja imam nesto od tebe

Jedno srce imam, tebi ga dajem
bicu ti sreca, veruj mi
sa tobom zelim vecno da trajem
a da li isto zelis ti

Crno more

Sama, uvek sama, mladost ce mi proci
a da volim drugog necu moci
sama, uvek sama, leka meni nema
robinja sam starih uspomena

Ref.
Crno, sve je crno
kao crno more
svi me srecnu vide
ali sve je mnogo gore

Crno, sve je crno
sve me, sve me boli
tesko, sto je tesko
kad se neko ludo voli
tako ko sto tebe volim ja

Sama, uvek sama, bol mi dusu ubi
tugu krijem osmehom od ljudi
sama, uvek sama, leka meni nema
robinja sam starih uspomena


Godinu je dana

Laku noc, kome to govorim
laku noc, kad oci zatvorim
ja jastuk dodirujem ko da ga milujem
ko da su talasi
jedna ga suza pokvasi

Ref. 2x
Godinu je dana kako spavam sama
kako spavas ti
godinu je dana kako spavam sama
kako falis mi

Samo dan nadu mi donosi
samo dan tugu mi odnosi
a zvezde kad padaju
mira mi ne daju
znam da cu zaspati
i da cu tebe sanjati


Ne mogu

Ref.
Ne mogu, ne mogu, ne mogu
da te prebolim
ne mogu, ne mogu, ne mogu
da te ne volim

Spremna da te ludo ljubim
ali nisam da te gubim
spremna da ti prastam opet
samo dodji, nek si proklet

Ref. 2x

Zeljna samo da te gledam
ali nisam da te nemam
zeljna da se meni predas
hajde dodji, sad mi trebas

Ref. 2x

Hocu s bolom, hocu s tugom
ali necu da si s drugom
makar da me volis krio
samo dodji, proklet bio

Ref. 4x


Jedino ti

Dugo te, dugo trazim, zelim, zelim
da s tobom ovaj zivot delim, delim
i svake noci jace gorim, gorim
jer te volim, jer te volim
2x

Ref. 2x
Jedino ti mi dajes srecu
jedino ti, ja drugog necu
jedino ti u srcu mi
jedino ti, jedino ti

Malo mi, tako malo treba, treba
da s tobom stignem
sve do neba, neba
za tebe ja se Bogu molim, molim
jer te volim, jer te volim
2x

Utipkao DaLmAtInKa - 15.4.2005. u 22:53 Komentari ( 0 )

reni


Reni
Barbika

Zasto na mene gledas kao na stvar
pokloni nekad malo paznje mi bar
jer pravis se u drustvu da smo par
a gazis poslednji zar
2x

Ref. 2x
Nema tu price, ne mogu vise
ili sam ukras il' navika
hocu da volis me kao zenu
necu da budem barbika

Zasto od mene pravis lutku iz sna
ja imam srce koje voleti zna
u tvom sam zagrljaju nesrecna
bez nade tonem do dna
2x
Utipkao DaLmAtInKa - 15.4.2005. u 22:51 Komentari ( 0 )

Doris Dragovic
Doris Dragovic
Da si tu

Nocas sam ti kao srna gonjena
kao rijeka koja tece nikuda
nocas trebam tebe da me povedes
kroz san, kroz dan

Zadnja godina ko ruza uvela
bezbroj trnja al' i cvijeta slomljena
s tvojim likom sto me prati posvuda
kroz san, kroz danMiris tvoj, jos i danas osjecam
kada nebo proplace
i zemlja je mokra
rukama preko prazne postelje
trazim dio srece sto si odnio

Ref.
Da si tu
pa da pjesmom se budim
snene oci ti ljubim
i na grudi te privijem

Da si tu
osmjeh da mi se vrati
pa da poletim ja
kao ptica slobodna
ka zagrljaju tvom
da si tu

Ja nocas umirem

Nocas beremo, rajske jabuke
nocas jedemo, zlatne plodove
tiho letimo gore do neba
na bijelim krilima

Bio si moj kralj, sada si moj kraj
ne govori nista, samo dusu mi daj
vino ljubavi slatko opija
ko pjesma andjela

Ref.
Ja nocas umirem, na tvojim rukama
ja nocas umirem, u tvojim ocima
ja nocas umirem, na tvojim rukama
ja nocas umirem, dusa me ostavlja

Marija Magdalena

Jer tvoja ljubav
me razapela
odrijesila me je
mojih grijeha

Ref.
Svjedok mi Bog
srca mi mog
ova zena zna
da ti pripadam sva
Marija Magdalena

Vodila me noc
svud po svijetu
i rekla sam joj stoj
ja dalje necu
Nek' ti moje suze padnu na dusu

Srce je moje ranjeno
samo za tebe je bilo
nikoga vise voljeti nece
s' tobom je nestalo

Kada si rekao odlazim
rijec mi je u grlu stala
i samo ponos dade mi snage
pa nisam plakala

Ref.
Nek' ti moje suze
padnu na dusu
ko kletve iskrene
kada te moje molitve nisu
meni vratile

Nek' ti moje suze
padnu na dusu
za te sam zivjela
a Bog sve vidi pa nek' ti sudi
jer sam te voljela


Ni da mora nestane (duet Hari Roncevic)

Rekli su mi i ne znam
sta bi sad prije
da odem il' je razbijem
najprije nju pa onog kraj nje
bisan ka pas
i nema takve ekipe

Sta je nocas za mene
ostat cu sam bolje za sve
u prvi kafic se otrujem
u drugi udjem i glasno opsujem
sve zene njenog imena
i neke idu do vraga

Ref.
Nisam vise tvoj nek izgori sve
niti da se zemlja sad otvori
ni da mora nestane
nisam vise tvoj
tamam da si zadnje
bice na svijetu sto mi ostaje

Biram tvoj broj
kao uvijek kad pozelim
samo da ti cujem glas
ne javljas se izlazim van
ko uvijek udjem bez kucanja
na stolu ugledam kratka poruka
ogromna slova mog imena
i neka idem bez traga

Nisi vise moj nek izgori sve
niti da se zemlja sad otvori
ni da mora nestane
nisi vise moj
tamam da si zadnje
bice na svijetu sto mi ostaje

Ko teret na svoju dusu
stavljam bez broj pitanja
mozda je bilo do mene
ma neka ide do vraga


Opilo me vino

Gasila sam vatre, ti ih palio
zalila se nebu, ti se hvalio
odvikla se od tebe, ti me ranio
tuga mi je polje siroko

Boze daj mi krila pa da poletim
hocu da ga nadjem da se osvetim
na mom stolu mirise zuta jabuka
tako me na njega podsjeca

Ref.
Opilo me vino, slatko a zestoko
podiglo do neba, ranilo duboko
opilo me, opilo, kao usne med
jedan put si otrovan, drugi put si led
opilo me, opilo, uzelo mi sve
hej neka je

Oprosti mi

Znas da necu imat' mira
dok te nazad ne vratim
kog cu voljet srce bira
a ja se prepustim

Kazes spusti kljuc i kreni
a zivot sam poklonila
sto je to u svakoj zeni
da se nada do kraja
ti znas

Sve u meni jos zadrhti
kad me pogledas
pamti sve sto bilo je
kad nas ceste razdvoje

Ref.
Oprosti mi
oprosti mi za sve
ja ne mogu vise s tobom
a bez tebe ne ide

Oprosti mi
oprosti mi za to
sto je zivot mene
na tvoj put jednog dana doveo
oprosti miSedam mora, sedam gora

Sedam mora, sedam gora
pregazicu ja
a kad cujes bijelu pticu
to te zovem ja

Sedam mora, sedam gora
mahacu ti maramicom
s' plavog jadrana

Ravna ti je Hrvatska
heej ravna
mozes sve do sjevera
heej juga
mozes preko planina
mozes na kraj svemira
za tobom krecem ja

Ref.
Sedam mora, sedam gora
pregazicu ja
a kad cujes bijelu pticu
to te zovem ja

Sedam mora, sedam gora
pregazicu ja
mahacu ti maramicom
s' plavog jadrana

Ti si mi sve na svijetu

Sjecam se davno je bilo
o tebi snila sam san
tu tajnu nisam ti krila
znala sam doci ce dan

Tebi sam pisala pjesme
plakala po prvi put
i zato nikada ne
ne reci da je sve
sve bilo uzalud

Ref.
Ti si mi sve na svijetu
moje si sudbine glas
jedno za drugo smo rodjeni
nek ljubav bude uz nas

Ti si mi sve na svijetu
ne dam te od srca svog
jer ti si bio i ostao
ljubav zivota mog

Tuzna je noc

Jedna je ruza
procvala, pa zaspala
jedna je zena
na vratima, noc cekala

Najljepse ptice
su pjevale, sve za tebe
zvijezde sa neba
su padale, a ti ne dodje

Ref.
Tuzna je noc, najtuznija
ne voli me, ljubav moja
kriva sam, kriva sam ja
jer sam beskrajno vjerovala
do neba, ljubila

Najljepse ptice
su pjevale, sve za tebe
zvijezde sa neba
su padale, ti ne dodje


Vrati se

Dati cu sve od sebe
da ne pokleknem
zaviti se u vjetar
da te dotaknem

Nebo vec sam ja
na te bila navikla
naviku mi tu
sada vraca suzama

Svojim sam srcem
tvoje grudi branila
pticu zivota
s' tvojih usta hranila

Nebo vec sam ja
na te bila navikla
naviku mi tu
sada vraca suzama

Ref.
Svakome da, nebo zivot svoj
samo ti imas moj
bacicu sve, rijeci ponosne
molim te, vrati se

Dati cu sve od sebe
da ne pokleknem
zaviti se u vjetar
da te dotaknem

Nebo vec sam ja
na te bila navikla
naviku mi tu
sada vraca suzama

Ref.

Da imam snage
ja dalje bih znala
da imam tebe
ja rekla bih hvala
hehe reprizaUtipkao DaLmAtInKa - 15.4.2005. u 22:50 Komentari ( 0 )

doris dragovic
Vrati se

Dati cu sve od sebe
da ne pokleknem
zaviti se u vjetar
da te dotaknem

Nebo vec sam ja
na te bila navikla
naviku mi tu
sada vraca suzama

Svojim sam srcem
tvoje grudi branila
pticu zivota
s' tvojih usta hranila

Nebo vec sam ja
na te bila navikla
naviku mi tu
sada vraca suzama

Ref.
Svakome da, nebo zivot svoj
samo ti imas moj
bacicu sve, rijeci ponosne
molim te, vrati se

Dati cu sve od sebe
da ne pokleknem
zaviti se u vjetar
da te dotaknem

Nebo vec sam ja
na te bila navikla
naviku mi tu
sada vraca suzama

Ref.

Da imam snage
ja dalje bih znala
da imam tebe
ja rekla bih hvala

Tuzna je noc

Jedna je ruza
procvala, pa zaspala
jedna je zena
na vratima, noc cekala

Najljepse ptice
su pjevale, sve za tebe
zvijezde sa neba
su padale, a ti ne dodje

Ref.
Tuzna je noc, najtuznija
ne voli me, ljubav moja
kriva sam, kriva sam ja
jer sam beskrajno vjerovala
do neba, ljubila

Najljepse ptice
su pjevale, sve za tebe
zvijezde sa neba
su padale, ti ne dodje

Ti si mi sve na svijetu

Sjecam se davno je bilo
o tebi snila sam san
tu tajnu nisam ti krila
znala sam doci ce dan

Tebi sam pisala pjesme
plakala po prvi put
i zato nikada ne
ne reci da je sve
sve bilo uzalud

Ref.
Ti si mi sve na svijetu
moje si sudbine glas
jedno za drugo smo rodjeni
nek ljubav bude uz nas

Ti si mi sve na svijetu
ne dam te od srca svog
jer ti si bio i ostao
ljubav zivota mog

Sedam mora, sedam gora

Sedam mora, sedam gora
pregazicu ja
a kad cujes bijelu pticu
to te zovem ja

Sedam mora, sedam gora
mahacu ti maramicom
s' plavog jadrana

Ravna ti je Hrvatska
heej ravna
mozes sve do sjevera
heej juga
mozes preko planina
mozes na kraj svemira
za tobom krecem ja

Ref.
Sedam mora, sedam gora
pregazicu ja
a kad cujes bijelu pticu
to te zovem ja

Sedam mora, sedam gora
pregazicu ja
mahacu ti maramicom
s' plavog jadrana

Oprosti mi

Znas da necu imat' mira
dok te nazad ne vratim
kog cu voljet srce bira
a ja se prepustim

Kazes spusti kljuc i kreni
a zivot sam poklonila
sto je to u svakoj zeni
da se nada do kraja
ti znas

Sve u meni jos zadrhti
kad me pogledas
pamti sve sto bilo je
kad nas ceste razdvoje

Ref.
Oprosti mi
oprosti mi za sve
ja ne mogu vise s tobom
a bez tebe ne ide

Oprosti mi
oprosti mi za to
sto je zivot mene
na tvoj put jednog dana doveo
oprosti mi

Opilo me vino

Gasila sam vatre, ti ih palio
zalila se nebu, ti se hvalio
odvikla se od tebe, ti me ranio
tuga mi je polje siroko

Boze daj mi krila pa da poletim
hocu da ga nadjem da se osvetim
na mom stolu mirise zuta jabuka
tako me na njega podsjeca

Ref.
Opilo me vino, slatko a zestoko
podiglo do neba, ranilo duboko
opilo me, opilo, kao usne med
jedan put si otrovan, drugi put si led
opilo me, opilo, uzelo mi sve
hej neka je

Ni da mora nestane

Rekli su mi i ne znam
sta bi sad prije
da odem il' je razbijem
najprije nju pa onog kraj nje
bisan ka pas
i nema takve ekipe

Sta je nocas za mene
ostat cu sam bolje za sve
u prvi kafic se otrujem
u drugi udjem i glasno opsujem
sve zene njenog imena
i neke idu do vraga

Ref.
Nisam vise tvoj nek izgori sve
niti da se zemlja sad otvori
ni da mora nestane
nisam vise tvoj
tamam da si zadnje
bice na svijetu sto mi ostaje

Biram tvoj broj
kao uvijek kad pozelim
samo da ti cujem glas
ne javljas se izlazim van
ko uvijek udjem bez kucanja
na stolu ugledam kratka poruka
ogromna slova mog imena
i neka idem bez traga

Nisi vise moj nek izgori sve
niti da se zemlja sad otvori
ni da mora nestane
nisi vise moj
tamam da si zadnje
bice na svijetu sto mi ostaje

Ko teret na svoju dusu
stavljam bez broj pitanja
mozda je bilo do mene
ma neka ide do vraga

Ja nocas umirem

Nocas beremo, rajske jabuke
nocas jedemo, zlatne plodove
tiho letimo gore do neba
na bijelim krilima

Bio si moj kralj, sada si moj kraj
ne govori nista, samo dusu mi daj
vino ljubavi slatko opija
ko pjesma andjela

Ref.
Ja nocas umirem, na tvojim rukama
ja nocas umirem, u tvojim ocima
ja nocas umirem, na tvojim rukama
ja nocas umirem, dusa me ostavlja

Da si tu

Nocas sam ti kao srna gonjena
kao rijeka koja tece nikuda
nocas trebam tebe da me povedes
kroz san, kroz dan

Zadnja godina ko ruza uvela
bezbroj trnja al' i cvijeta slomljena
s tvojim likom sto me prati posvuda
kroz san, kroz dan

Miris tvoj, jos i danas osjecam
kada nebo proplace
i zemlja je mokra
rukama preko prazne postelje
trazim dio srece sto si odnio

Ref.
Da si tu
pa da pjesmom se budim
snene oci ti ljubim
i na grudi te privijem

Da si tu
osmjeh da mi se vrati
pa da poletim ja
kao ptica slobodna
ka zagrljaju tvom
da si tu

Jer tvoja ljubav
me razapela
odrijesila me je
mojih grijeha

Ref.
Svjedok mi Bog
srca mi mog
ova zena zna
da ti pripadam sva
Marija Magdalena

Vodila me noc
svud po svijetu
i rekla sam joj stoj
ja dalje necu

Ref.

Utipkao DaLmAtInKa - 15.4.2005. u 22:46 Komentari ( 0 )

danijela martinovic
Sto si ti

Mnogi ljudi vole na tom svijetu
Jednom davno voljela sam ja
Slomili me, srusili u letu
Jer mi ljubav nije sudjena

Prolaze kraj mene dragi ljudi
Kao da sam kip od kamena
Ja ne trebam nikog da mi sudi
Meni ljubav nije sudjena

Sto sam ja, sto si ti, moj zivote
Da li sreca il' obicni san
Jer ljubav, jer ljubav
Meni nije sudjena

Prodje vrijeme, razvodni se tuga
Nadje sebi put u grudima
Ali nikad ne smiri se ljubav
Jer ljubav zivi u svim ljudima

Sto sam ja, sto si ti, moj zivote
Da li sreca il' obicni san
Jer ljubav, jer ljubav
Meni nije sudjena


Neka mi ne svane

Jos jedan dan je prosao
Jos jednom mjesec dosao
Tiho k'o neki dragi gost
Da mi do jutra bude most
Jer tuga vodi me
Kroz godine
I krade san
Dok novi ne svane mi dan

Neka mi ne svane
Nek' me nema, nek' me ne bude
Neka me bez tebe ne probude

To malo ljubavi

To malo ljubavi
Da dusa bolna ozdravi
Da skrati teske dane
Kad iz tvog srca kane
To malo ljubavi

Da sve ti grijehe oprosti
Jer sve sto bolilo me
Sad je u srcu mome
To malo ljubavi

Jer dan
Prodje meni dan
Kad se zavaram
Da te ne trebam
A noc dublja od mora
Tvojom nevjerom srce nabora

Cekala sam kao zena

Dusa nikom se ne govori
Ona samo plane, dogori
A kad covjek sebe pregori
Ide dalje jaci najjaci

Ja jos vjerujem u nju
Ja jos vjerujem u nju

Cekala sam kao zena, kao zena
zaljubljena na te ja
Cekala sam dugo cekala,
samu sebe sam izgubila
Dizala me na stol pjesma,
dusa mi je bila tijesna pretijesna
Noc i dan sam tebe trazila,
samu sebe sam izgubila
Noc i dan sam tebe trazila,
samu sebe sam izgubila

Zovem te ja

Umirem od zelje da si tu
Da me slomis u trenu.
Da na podne od zivota mog
Spasis svoju sjenu.

Umirem od zelje da si tu
Da ti koraci skrenu na put
Gdje ces pronaci ti
Samo zaljubljenu zenu.

Zovem te ja,
Vrata su ti otvorena.
U ocima svojim vidim te ja,
Znas li da si ljubav moja.
Zovem te ja,
Vrata su ti otvorena.
U ocima svojim vidim te ja,
Znas li da si ljubav moja.

Mojom zorom ceste prolaze
Bez mene daleke.
Dan ce skoro, a tu ne pise
Koja vodi do tebe.

Da je slade zaspati

O da si barem tu pred mojim vratima,
Pa da mi pozvonis u ranim satima,
E da smo ostali mi skupa
Gdje bi nam duso bio kraj
I ptice letjele bi nam u zagrljaj

O da si mi u sobi kada zahladi,
Da mi doneses dorucak od ljubavi.
Pa da mi tvoje usne snene
Na topli kruh zamirisu,
U jutro puno bure da me miluju

Ide mi u zivotu, ide mi,
Ali mi fali ono malo ljubavi,
Ali mi fali korak tvoj
Da u stopu prati moj,
Gdje si ti,
Da je slade zaspati

Dobro je

Svaki put kad pitas za mene
Srce mi na sekund stane

Vani sve od ruke krene, hej
Dobro je, dobro je
Moja ljubav krila dobije
Neka je, neka je
Poc' cu pjeske pola svijeta ja
Kad znam da sam ti u mislima

Kad mi mahnes iz daleka
Znam sto sutra mene ceka

Po jutri se dani poznaju
A po tebi moji mirisu

Svaki put kad pitas za mene
Srce mi na sekund stane

Moja ljubav krila dobije
Neka je, neka je
Poc' cu pjeske pola svijeta ja
Kad znam da sam ti u mislima

Marke nemam

Ljubav je kao hrana, hrana, hrana
Nije mi jaca strana, strana, strana
To nije samo poza, tako me zivot voza
Hvata me nervoza, a to mi ne treba
To nije samo poza, tako me zivot voza
Hvata me nervoza, a to mi ne treba

Marke neman, nemam marke ja
Da ti pisem pisma ljubavna
Kupit kupit kupit cu ih ja
Poslat cu ti pozdrav s Jadrana

Tu i tamo sam tvoja tvoja tvoja
Ali uglavnom svoja svoja svoja
I kada padam s nogu, uhvatit me ne mogu
Vjetar ni ljudi ni ti, neznam ljubiti
To nije samo poza, tako me zivot voza
Hvata me nervoza, a to mi ne treba

Ti mozes lagat svakome

Proganja te i sad moja sjena
Ti se pravis ko da nije tu
Kazes prosla su vremena
Od onda kad smo bili mi u istom snu

Sapni, reci, vici nek te cuju
Nitko nece povjerovati
Usne tvoje mene truju
Jer kad ti oci vide u njima smo mi

Ti mozes lagat svakome
Samo sebi samome
Nikad ne dozivim ja
Od tebe sam nemirna
Ti mozes lagat svakome
Samo sebi samome
Nikad ne ti zivis sam
Od mene si nemiran


Utipkao DaLmAtInKa - 15.4.2005. u 22:38 Komentari ( 0 )

SEVE FUN PAGE
SEVE FUN PAGElipanj, 2004
P U S E P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


Komentari On/Off


Što aete u nas eitati blog posveaen Severini i drugim medijskim zvijezdama... traeevi, slike, o slavnim osobama i dr. pikanterije...

- UPOZORENJE: u ovom Blogu mogu se proeitati tekstovi pisani za odrasle, te ga ne preporueujem mla?ima od 18 godina

- OGRADA: tekstovi u blogu, potpisani s odre?enim izvorom, vlasništvo su njihovih poštovanih vlasnika, te ja, autor bloga, nisam odgovoran za njihovu istinitost


Sevini komadi Alen Marin
- bivši deeko iz vremena kad je furala s glazbenicima
link 1
link 2
link 3

Milan Lueia
- bivši Sevin deeko i hercegovaeki tajkun
link 1
link 2
link 3

Sreako Vargek
- odabranik Sevina srca... uskoro vjeneanje?
link 1
link 2
link 3
link 4


ViceviTakmieili se Amerikanac, Rus i Bosanac ko ima bolje ljekare. Do?e Amerikanac i ka3e:
- "U nas ljekari izlijeee rak za 2 sata", i tako urade. Do?e Rus ka3e:
- "U nas ljekari izlijeee tuberkulozu za 1 sat", i tako uradre. A do?e Bosanac ka3e:
- "Mi slijepog eovjeka izlijeeimo za 10 sek."
A oni ne mogu da vjeruju. Kad bosanacu dovedo1e slijepog eovjeka, on izvadi kurac, udari ga po glavi i upita ga:
- "Vidis li sta?"
Slijepi:
- "MA VIDIM KURAC!!!"
Arhiva viceva


Zanimljivi linkoviGLASAJTE ZA SEVE.FUN.PAGE
Popularne Stranice
- popularni siteovi na podrueju ex-yu tržišta

POSAO NA INTERNETU
posao@dobar.dan
- ukoliko se odlueite tražiti posao

posao.hr
- ukoliko se odlueite tražiti posao 2

SVE O EURO 2004
nogomet2004.blog.hr
- najdetaljniji presjek doga?aja vezanih uz nogomet i Euro 2004

IDEMO NA MORE
Adriatica.net
- bacite oko ukoliko planirate uskoro na more

BLOG
Blog.hr
- blogeri svih formata prikljueite se

FORUMI
Forum.hr
- razne brbljarije o svemu i svaeemu

DNEVNE NOVOSTI
Index.hr
- objavili pa skinuli slike

Bljesak
- objavili, a ono slike još uvijek tamo

Internet Monitor
- nikad objavili skandalozne slike


Seve na internetuwww.severina.com
- osobna stranica na internetu, na žalost u izradi

www.severina.com
- osobna stranica, funkcionalna, na engleskom jeziku

voajeri385.com
- stranica koja nudi download spornog materijala (nije za mla?e od 18 godina)

allfamous.deepfree.com
- Seve u akciji (nije za mla?e od 18 godina)

Lupiga
- o Severini, životopis

Nogomet-magazin
- foto album, Severina Vuekovia

lyrics.com
- stihovi Sevinih pjesama

pogledaj.net
- Seva u stripu
25.06.2004., petakUpoznajmo Tatijanu Juria
Voditeljica Exploziva na RTL-u interviewu progovara o sebi i planovima za buduanost...

Iza Tatjane Juria stoji najuspješnije razdoblje u njenoj kratkoj karijeri. Od voditeljice emisije »Modelle«, koja se svojedobno vrtila na »Novoj TV«, Tatjana se preobrazila u prezentericu najraznovrsnijih doga?aja i tematika, sakupljenih u udarnu RTL-ovu emisiju »Exploziv«. Unatoe naglom uspjehu, Tatjana priznaje kako i sama još pati od neiskustva i pripadajuaih »djeejih bolesti«, no za sebe i svoje kolege s televizije kaže kako se neupitno radi o velikom potencijalu za koji samo treba još malo vremena i strpljenja. Stoga aemo pravo lice Tatjane Juria, prema njenoj najavi, vidjeti tek negdje na jesen, kada RTL kreae »puno parom«. Naime, sve do sada bilo je samo uigravanje za poeetak pravog rada. No, to ne znaei da ae »Exploziv« u ljetnoj programskoj shemi išeeznuti s ekrana. Naprotiv, iai ae svakog dana, zbog eega Tatjani ozbiljno prijeti cijelo ljeto na vruaem zagrebaekom asfaltu.

Spremate li se na more ili ae vas »Exploziv« zadržati u Zagrebu?
– Da budem iskrena, još eekam »presudu«. »Exploziv« definitvno ide u ljetnu shemu i to svakodnevno, pa nisam sigurna da au naai vremena za odlazak na godišnji odmor.
Uostalom, tek sam praktieki došla i prilago?avam se novoj sredini, pa zašto bih nekom postavljala uvjete? Ako oni misle da »Exploziv« treba iai tijekom cijelog ljeta, onda zasigurno postoje valjani razlozi za to... Uostalom, ni lani nisam bila na moru, osim one nesretne vruae patrole...
Još vas prolaze trnci oko te priee?
– Ma cijela ta priea o patroli bila je krivo prezentirana. Mislim, nas eetiri djevojke krenule smo na more i u 7 dana trebale smo se predstaviti eitateljima, a na kraju se jedna od nas po dogovoru trebala skinuti za »Playboy«. Meni je, pak, sve to prezentirano kao reality show u tiskanom mediju. Rekoh »u redu« iako mi je bilo eudno. E sada, logieno je, ako ne forsiraš, da ae me?u nas eetiri inaee potpuno razlieite djevojke nešto biti, radilo se o sva?i ili neeem drugom. Me?utim, autorica tih tekstova sama je izmislila prieu i tako ju na kraju spustila na vrlo niske grane. Rezime svega je da mi nije žao što sam upoznala te cure, s jednom sam i sada u kontaktu, samo u tih 7 dana moje se ime provlaeilo u vrlo negativnom i potpuno krivom kontekstu.

A dogodilo se da...
– Dogodilo se da su objavili tri fotografije. Jedna je bila iz mog privatnog albuma, gdje sam bila u badiau. U redu, ništa specijalno. Druga je, pak, prikazivala mene i cure na plaži, dok smo sjedile na »banani«. Na toj slici mi se malo podigao badia, ali ni to nije ništa posebno. Zatim, bila je i ta famozna slika nas u mokrim majicama koje su bile potpuno neprozirne i ništa nisu otkrivale. Me?utim, oni su preko »photoshopa« to promijenili, pa je ispalo kao da imamo »tumore«. Plus ona naslovnica, na kojoj je stajalo »Tatjana na banani« ili tako nešto, što implicira valjda da se ja na toj slici širim ili tko zna što radim... Uglavnom, pogled na nju donio mi je samo suze na oei.

Dakle i danas vas je strah novinara?
– Pa ne bojim se novinara, samo ih volim držati na distanci. Jasno mi je da vas zbog svojeg posla malo više interesiram, no neka to bude na nekoj distanci. Jasno, u svakom razgovoru trudim se biti samo onakva kakva jesam, ništa drugo osim toga.
Okrenimo se vašoj emisiji. Može li se vea sada povuai paralela izme?u njemaekog i hrvatskog »Exploziva«?
– »Exploziv« je sam po sebi jedan, nazovimo ga tako, buakuriš – mozaik svega i svaeega. Razlika je samo u tome što njemaeki »Explosiv« ima moguanost obra?ivanja baš svega. Tamo, primjerice, djeca bogataša nemaju koenica pri razglabanju o svojim izlascima, dobitnik na lotu ae bez problema i prieati o tome, a da ne govorimo o ostalim temama tipa narkomanije, homoseksualizma... u biti, kod njih je jednostavno vidljiva ta liberalna demokracija kojoj mi u Hrvatskoj težimo.
Sve te bizarne i opaenito diskutabilne teme ne možemo tek tako plasirati jer ljudi nisu navikli gledati takav sadržaj. Kod nas svaka škakljivija priea rezultira s po 1000 e-mailova iduaeg dana.
Eto, recimo, nedavno je bila priea o dvojici ukrajinskih djeeaka od 3 i 5 godina, koje roditelji debljaju i tjeraju ih da budu sumo hrvaei. Nevjerojatno je da dijete od 3 godine ima 55 kila. Zatim, gledaš snimku borbe njih dvojice i sada ovaj stariji »šora« trogodišnjaka, a on samo stoji i plaee. Nakon toga je išao intervju s majkom trogodišnjaka, koja je usput bila jako bijesna jer njezin sin nije prebio drugo dijete. Nevjerojatna priea, ljudi u redakciji su je gledali bez rijeei, a ja ni sama nisam znala što kazati nakon priloga. Samo sam dignula ruke i rekla: »Idemo dalje«. Da vidiš reakcije ljudi nakon toga...
Radi li se o tome da ljudi ne prihvaaaju moguanost da se sliene stvari doga?aju i kod nas?
– Radi se baš o tome da takvih svari njemaeki »Explosiv« ima gotovo svakodnevno. Tu ih ipak teško možemo naai, isproducirati, a u krajnjoj liniji postoji i rizik pokazati da se takve stvari ovdje doga?aju...

Novi List


- 06:57 - Komentari (1) - Isprintaj - #
Tatjana, a ne taitjana, debilu. ( 19.07.2004. 02:57)

23.06.2004., srijedaAfera Grdovia se nastavlja
Grdovia odgovara Galiau i prijeti...

Tomislav je tu u pravu, nisam kupio apartmane od njega niti sam bio suinvestitor. Htio sam mu biti zaštita jer mi je bio prijatelj. Malo sam se eksponirao, zbog eega sam najviše naštetio sebi izgubivši položaj u HDZ-u, a on to nije znao cijeniti - kaže Mladen Grdovia

Nakon što je investitor Tomislav Galia prozvao u našem listu Mladena Grdoviaa da je špijun Božidara Kalmete koji ga je poslao u Kožino da pred novinarima napravi scenu uoei rušenja bespravnih apartmana, odra?ujuai tako cijenu za navodne usluge koje mu je Kalmeta napravio, otkrivši da Grdovia nije ni vlasnik pet apartmana zbog kojih se danima jadao novinarima, a kamoli suinvestitor, razgovarali smo s poznatim pjevaeem u Rijeci, gdje se trenutaeno nalazi na pripremama za MIK festival.
- Galia mi je uništio život i karijeru! Moja obitelj od ponedjeljka plaee zbog onoga što je Tomica u "Slobodnoj" rekao o meni - bile su prve rijeei Mladena Grdoviaa.
- To mi je hvala za ono što sam htio ueiniti za njega. Htio sam ga zaštititi jer mi je drag kao eovjek. Znam da je ogoreen, njegova obitelj su dobri ljudi, ali je iznevjerio naše prijateljstvo. Zbog njega sam se osramotio kod ljudi na vrhu. Nisam ja njega izdao niti sam Kalmetin špijun. On je sam kriv za sve što mu se doga?a, a za HDZ au špijunirati kada ja to budem htio!
Iako u poeetku Grdovia nije htio odgovoriti je li doista vlasnik pet apartmana, pravdajuai se da "to više nije bitno" i da ga "to ne interesira", na koncu je ipak priznao da apartmane kod Galiaa nije kupio!
- Tomislav je tu u pravu, nisam kupio apartmane od njega niti sam bio suinvestitor. Htio sam mu biti zaštita jer mi je bio prijatelj. Malo sam se eksponirao, zbog eega sam najviše naštetio sebi izgubivši položaj u HDZ-u, a on to nije znao cijeniti - kazao je popularni pjevae otkrivajuai da je od ponedjeljka na mobitel primio više prijeteaih poruka i poziva.
- Ako to dolazi s Galiaeve strane, mora mu biti jasno da iza mene stoje 15 tisuaa Arbanasa, svi Janjevci u Zagrebu i Albanci! On mora znati da se nikome danas ne može prijetiti. Ja se nikoga ne plašim. Pozivam ga na razgovor, gdje hoae, Cista Provo, Makarska, Kaštela, doai au sam, bez ikoga, meni ne treba pratnja. Ako je došlo do toga da me hoae dignuti u zrak, neka znaju da se vozim sam. Nek me dignu, ali ne mogu u zrak dignuti cijelu Hrvatsku! Ako on prijeti Grdoviau, tek je onda sebe zakopao!
Grdovia je opovrgnuo i informaciju da je za kupnju apartmana u Kožinu podigao hipotekarni krediti od 400 tisuaa eura. Nakon što je poeelo rušenje u banci je me?u menadžmentom nastupila panika zbog odgovornosti jer su mu izdali kredit za bespravnu gradnju iako su na to bili na vrijeme upozoreni.
- Eetiristo tisuaa eura kredita uzeo sam za svoj kafia, a ne za apartmane. Kod mene je sve na kredit, i auto, i kafia - kaže Grdovia osporavajuai da je scenu u Kožinu izveo kao Kalmetin "dužnik".
- To su djetinjaste stvari. Galia može govoriti što hoae u svojoj frustraciji. Dario sa mnom nikada nije kontaktirao, niti sam od njega tražio uslugu. Galia se oeiti htio sa mnom okoristiti jer je znao da smo Kalmeta i ja ro?aci.
Grdovia porueuje Galiau da se smiri i pogleda što je sam sebi ueinio za što mu on nije kriv.
- Znam ga deset mjeseci - kaže Grdovia, te dodaje: - Na isti je naein gradio prije u Kaštelima i Filip Jakovu. On i njegova uigrana ekipa, uvijek nezakonito, protivno dozvolama. Što mu je trebalo graditi 40 apartmana više nego što je dobio dozvole. Zbog egoizma! Osam mjeseci sam mu govorio "Tomice, pazi što radiš", a on je sjebao svoj život i sada krivnju prebacuje na Grdoviaa. Mislili su da im nitko neae stati na rep. Sada je pogo?en, ali ne može Mladen Grdovia biti izdajica zato što mu pravna država ruši bespravne kuae. Pa na tome radi pedeset ljudi ministrice Marine Matulovia-Dropulia...

Slobodna Dalmacija


- 14:42 - Komentari (2) - Isprintaj - #
pa ovaj Grdovia je totalni gnjus!!! (chumez 06.07.2004. 16:14)

Da gnjus?! Na kvadrat! I još petlja sa Šipcima... Fuj! (ljut 16.07.2004. 09:24)

Galia o rušenju...
Rasplet doga?aja postaje sve nevjerojatniji. Galia tvrdi da ga je Grdovia izdao...

Bageri sto posto dolaze u ponedjeljak. Rekao sam ljudima da u?u u stanove na Boriku i ne puštaju nikoga - Izdao me Mladen Grdovia! Njega je poslao Božidar Kalmeta da me mjesecima špijunira i dio je ove spletke koju su mjesecima spremali

Investitor bespravno sagra?ene "plave zgrade" na Boriku Tomislav Galia pozvao je u nedjelju kupce da se hitno usele u svoje stanove ne bi li tako i fizieki sprijeeili bagere Ministarstva zaštite okoliša da zgradu sruše. Galia je, kako je rekao, "sto posto" uvjeren da ae nakon Kožina, gdje mu ruše bespravno apartmansko naselje, na red doai zgrada na Boriku s 32 stana, vrijedna preko tri milijuna eura, koja vea mjesecima ne može dobiti prikljueak na struju i vodu. Okupljeni kupci ispred zgrade nisu bili raspoloženi za novinare.
— Rekao sam im da u?u u stanove, zakljueaju se i ne puštaju nikoga. Deset-petnaest ih veeeras moram useliti, makar išao kupiti krevete za njih. Bageri sto posto dolaze u ponedjeljak! — rekao je Galia.
— Ako nakon Kožina do?u tu, mogu odmah staviti pištolj pod glavu — nastavio je Galia dramatienim glasom odlueivši otvoriti dušu i govoriti istinu, nakon što mu se u nedjelju rano ujutro sve posložilo.
— Izdao me Mladen Grdovia! Njega je poslao Božidar Kalmeta da me mjesecima špijunira i dio je ove spletke koju su sedam mjeseci spremali protiv mene. Grdovia nije vlasnik nijednog apartmana u Kožinu niti je bio suinvestitor. Kalmeta ga je tamo poslao da izvede scenu kako bi se pred svima opravdao kao moj prijatelj, a siguran sam da je preko njega gra?evinska inspekcija došla do predugovora za Kožino i Borik. Kako je to moglo doai u njihove ruke kada se predugovori euvaju u mojoj kancelariji? Oeito mi je cijelo vrijeme radio iza le?a, igrao dvostruku igru i pomoau nekih osoba izvukao ugovore.
Na upit zašto misli da je Kalmeta poslao Grdoviaa u Kožino da izvede scenu kada mu to samo može štetiti, Galia je odgovorio da je Kalmeta to napravio kako on ne bi posumnjao da mu Grdovia zadnjih mjeseci radi o glavi. Osim toga, dodao je Galia, Kalmeta je za Grdoviaa nedavno "odradio nekoliko stvari" za koje je Grdovia morao "platiti cijenu". Galia nam nije htio reai o kojim se to stvarima radi.
Premda panieno uzrujan i neispavan, Galia je u jednosatnom razgovoru potanko opisao zašto je uvjeren da je poznati pjevae sastavni dio, kako kaže, spletke koja je organizirana protiv njega. On je uvjeren da je zadnjih dana neprestano praaen, da mu se prisluškuju telefoni na koje mu se neprestano javljaju nepoznati ljudi nudeai se za pomoa. Tako se, prema Galiaevim rijeeima, u subotu poslijepodne kod njegovih roditelja u Kaštelima pojavio muškarac koji se predstavio kao "Galia iz Like". Rekao je da je elan HSP-a te da ae pozvati Hvidru da sprijeei rušenje...

Slobodna Dalmacija


- 08:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #
Seve i dalje me?u najtraženijima
Iako se bura u Hrvata stišala Severinin video je i dalje me?u najtraženijom robom i to na svjetskoj razini...

Internet kompanija Terra Lycos objavila je informaciju o 50 najtraženijih pojmova na Internetu prošlog tjedna, obavljenih putem Lycos tražilice. Zanimljivo je da se me?u prvih deset pojmova koji su bili traženi na Internetu svrstala Severina Vuekovia, i to eak na 9. mjestu, eime je ukradeni "home-video" Severininog seksa postao globalno tražena roba. Najviše zanimanja ipak je privukao Paul Johnson, kojeg je al-Qaida ubila u Saudijskoj Arabiji, a fotografiju njegovog obezglavljenog tijela objavila na jednom siteu, što je bilo motiv najviše potraga na webu. Me?u ostalim pojmovima koji su pokrenuli najviše pretraga su Paris Hilton, Britney Spears, Ronald Reagan, KaZaA... Na desetom mjestu pojavio se i Harry Potter...

Monitor


- 08:02 - Komentari (1) - Isprintaj - #
Seve je nas svih lijepo obradovala i hvala joj. To je i nasim zenama a i muskardinima izazov jer Sevina sheva pokazuje svima da je ono vrijeme "lezi lebe da te ...." proslo te da nam i u krevetu Internet otvara nove poglede i zivot postavlja nove zahtjeve! Bravo Seve! (Prcola 28.06.2004. 07:08)

22.06.2004., utorakViper i Zirdum ista osoba?
Barem tako tvrde Severinini odvjetnici...

Unatoe policijskoj istrazi i sudskim zabranama, vlasnik stranice “voajer385” znatno je poveaao promet i broj korisnika nakon pornoafere s hrvatskom estradnom zvijezdom Severinom Vuekovia. Prema tvrdnjama struenjaka za internet, porast potražnje za “voajerom385” vidi se po nizu promjena na Tucowsu, jednom od najveaih amerieko-kanadskih portala na kojem je zabilježen cijeli njegov historijat.

Kljuene promjene registrirane su 10. lipnja, dakle, pet dana nakon što je film hrvatske pjevaeice promoviran na stranici “voajera385”, u vlasništvu anonimnog “Vipera”, koji je, po mnoštvu znakova, identificiran kao Marko Zirdum, haker iz zagrebaeke eetvrti Dubrava. Viper se, naime, prije izbijanja afere koristio uslugama zagrebaekog provajdera Promo-media i Promo-grupe koja je, navodno, otišla u steeaj.

Dana 10. lipnja na Tucowsu je objavljen podatak da su provajderske usluge za “voajera385” povjerene drugoj, inozemnoj tvrtki pod nazivom “Enom Inc.”, s eak tri servera te kapacitetom za mnogo više posjetitelja.

Istodobno, i vlasnici Promo-medije i Marko Zirdum još porieu bilo kakvu vezu s “voajerom385”. U Promo-mediji kažu da su za “viper” obavili samo tehnieke poslove oko transfera domene ne znajuai da je rijee o vlasniku “voajera385” koji posluje s pornografskim sadržajima Severine Vuekovia. Posredstvom svoje odvjetnice Gordane Grubeše, Zirdum pak porueuje da se nikada nije predstavljao kao “viper”, da nikada nije u Nacionalu promovirao svoju pornostranicu i da nema pojma tko se koristi brojem fiksnog telefona u njegovu privatnom stanu u Dubravi...

Veeernji List


- 13:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #
19.06.2004., subotaMladen Grdovia interview
Mladen sa suzama u oeima gleda kako mu ruše 5 apartmana za njegovu obitelj...

Zadarski pjevae je u utorak predveeer mogao samo, stojeai pored svojeg crvenog ferrarija, bespomoano i sa suzama promatrati kako bageri ruše pet apartmana koje je za elanove svoje obitelji kupio u bespravno podignutom objektu u uvali Kulina.

Srušili su mi sve stanove i sad sam potpuno nemoaan - zavapio je ogoreeno Mladen Grdovia gledajuai sa suzama u oeima kako mu u utorak kasno poslijepodne ruše apartmane u uvali Kulina u Kožinu, pokraj Zadra. Bageri rijeekog Konstruktora su u 16.30 sati krenuli na bespravno podignuto apartmansko naselje zadarskog investitora Tomislava Galiaa (u njega je uložio oko 10 milijuna eura) za koje mu je u veljaei stigla zabrana daljnje gradnje. Me?u ukupno 120 apartmana nalazi se i pet onih koje je poznati zadarski pjevae kupio za gotovo 400.000 eura i za koje je, do posljednjeg trenutka, mislio da ipak neae biti srušeni. Me?utim, najcrnje slutnje 46-godišnjeg Grdoviaa su se 15. lipnja obistinile. Kad su mu javili da su bageri krenuli, sjeo je u svoj crveni ferrari i gotovo bez daha dojurio u uvalu Kulina gdje je, okružen policijom i znatiželjnicima, mogao samo bespomoano promatrati kako se njegovi stanovi pretvaraju u prah.

- Razoearan sam - kaže Mladen Grdovia - i potišten. Ne mogu ništa napraviti, samo nemoano promatrati. Vea tri dana ne spavam. Ovo što mi se dogodilo, doista je užasno. Ne vjerujem da mi HDZ-ova vlast, za koju sam otpjevao tolike koncerte, ovo radi. Na tom podrueju postoji 50 drugih objekata koji nemaju dozvole i - nikom ništa. Ali, eto, one objekte u kojima su, me?u ostalima, bili i moji stanovi trebalo je srušiti. Ovo je tragedija za našu državu. Mislim da nije dobro rješavati stvari na ovakav naein. Umjesto da grade, oni ruše. Dragi Bog sve ae im to vratiti.

Prijetili ste da aete svojim tijelom sprijeeiti rušenje.
- Došao sam sa svojim prijateljima, no ništa nismo poduzimali. Mjesto štiti interventna policija, a to su dobri deeki koji samo rade svoj posao.

Što aete sada ueiniti?
- Ne znam ni sam, no ne planiram odustati od onog za što sam se cijeli život borio. U ovo sam uložio novac koji sam mukotrpno zara?ivao i cijeli slueaj držim velikom sramotom. U pitanju je, vjerojatno, ljudska ljubomora i zavist.

Zar mislite da vam je ovo rušenje netko namjerno smjestio?
- Mislim. Rijee je, vjerujem, o privatnim interesima. Neki su ljudi toeno znali da se na toj lokaciji nalaze i moji stanovi. Imali smo sve moguae dozvole. To je investicija Tomislava Galiaa kod kojeg sam uredno kupio stanove.

Zašto ste kupili eak pet stanova? Komu su oni bili namijenjeni?
- Mojoj obitelji: majci, sestri te ostaloj rodbini. Nisam ih imao namjeru nikome iznajmljivati.

Kako su oni reagirali kad ste im javili za rušenje?
- Supruga Brankica je strašno ljuta, a majka plaee. Nikome od njih u ovoj situaciji nije lako.

Kad ste, zapravo, saznali da zgrada u kojoj su vaši stanovi nije u skladu s prostornim planom koji ne predvi?a kolektivnu gradnju?
- Prije nekoliko mjeseci, no mislio sam da je sve to šala. Ali prije mjesec dana doznao sam da se zaista planira rušenje. I eto, na kraju se dogodilo ono najgore.

U ovom trenutku ljudi suosjeaaju s vama, a nedavno ste ih pomalo iritirali kad ste se pojavili s ferrarijem koji ste kupili, kako znalci tvrde, za 200.000 eura. Otkud vam novac za sve to?
- Pjevaeku karijeru, koja traje vea 28 godina, izgradio sam u dijaspori gdje sam zasigurno jedan od najpopularnijih pjevaea. Zaradio sam dovoljno novca da sebi to mogu priuštiti.

Plaaate li uredno porez?
- Uredno plaaam sve poreze u ovoj zemlji. No, ponavljam, da sam karijeru izgradio iskljueivo vani. Turneje sam imao po Sjedinjenim Državama, u kojima sam gostovao više od 20 puta, dok sam u Australiji bio eak 18 puta. Za sve sam imao potrebne papire i radne vize i uredno sam plaaao sve obveze...

Gloria


- 12:38 - Komentari (5) - Isprintaj - #
plakao bi i ja da imam ferrari (crash0 21.06.2004. 23:21)

eheh ima clanak u slobodnoj da grdovic nije imao tamo niti jedan stan...galic sada tvrdi da ga je grdovic izdao (slobodna dalmacija od 6/2 22.06.2004. 18:48)

grdovia šupak jebem ti mater (jozo k 02.07.2004. 13:47)

grdovia šupak jebem ti mater (jozo k 02.07.2004. 13:47)

grdovia šupak jebem ti mater (jozo k 02.07.2004. 13:47)

Sve što ste željeli znati o Jeleni
Tko je Jelena??? Ne znate? Onda sigurno niste pratili Story Multi Talents Show!

Nakon pobjede na natjecanju TV Nove, mlada Rijeeanka planira se posvetiti manekenskom poslu, iako je najviše privlaee poslovi foto-modela. Priznaje da je zbog karijere zasad odlueila odbiti sve deeke, pa eak i repera Stoku-Marina koji ju je prosio s prstenom napravljenim od papiriaa s eokoladnog bombona

Zašto si se prijavila?
– Vea eetiri godine sam u manekenskom poslu. U biti ja nisam ni željela iai, nego me je prijavila moja sestra Tamara. Rekla je da moram iai, da je to prilika koja se pruža jednom u životu, i tako sam se prijavila.
Jesi li oeekivala pobjedu ili si željela samo sudjelovati?
– Pa nisam oeekivala ništa, bila sam u šoku kada su rekli moje ime. Htjela sam sudjelovati i eventualno uai u finale. Ulaskom u finale ostvarila bi se moja želja, tako da me pobjeda potpuno zatekla i šokirala.
Što ti se nakon ove pobjede, poslovno nudi?
– Nude mi se manekenski poslovi. Bila sam na audiciji za TV-voditeljicu. Mislim da bih i tu vrstu posla mogla uspješno raditi.
Jesi li u vezi, imaš li deeka?
– Nemam deeka. I mislim da ga sada jedno vrijeme neau ni imati. Sada trenutno nemam ni simpatiju.
Euo sam da si za vrijeme trajanja emisije dobila i braenu ponudu?
– Ha, ha, ha. Naš reper Stoka-Marin je za cijelo vrijeme trajanja emisije nosio transparent na kojem je pisalo »UDAJ SE ZA MENE«. U back stageu mi je dao i prsten koji je napravio od ambalaže tortice. To je bilo jako simpatieno.
S kim si se najviše zbližila tijekom trajanja showa?
– S Dinom Jelaskom i Malinom. Od komieara izdvajam Marina i Milu Majla. Mora doai do lijepih prijateljstava, ipak smo se mi družili sedam tjedana za redom tri dana u tjednu.

Jesi li možda zbog pobjede izgubila kojeg prijatelja?
– Mislim da sam ih stekla još više. Naravno da sam ponekad osjeaala ljubomoru ljudi oko mene, ali ipak mislim da sam više dobila nego izgubila.
Svoju karijeru vidiš kao manekenka ili kao foto-model?
– Više me privlaei posao foto-modela. Mislim da je posao foto-modela zahtjevniji, traži više mog osobnog angažmana. Na dosadašnjim revijama koje sam nosila šminkeri su uvijek isticali moje lice i govorili mi da ga šminkom mogu transformirati što je za posao foto-modela jako važno.
Moraš li se puno truditi da održiš dobru liniju?
– Ja sam trenutno još u razvoju pa dolazi do promjena u kilaži. Tijekom ljeta smršavim, po zimi vratim kilograme. Volim jesi paštu s plodovima mora, fast-food.
Imaš li uzore u svom poslu?
– Nemam uzora u svom poslu. Ja se više furam na neki moj osobni stil. Nikome se ne divim baš previše. Ja sam svoja i to mi je dovoljno.
Podržava li te tvoja obitelj?
– Moji roditelji me u svemu podržavaju. Jednom prilikom sam im rekla, da ako mi ne dopuste da se okušam u manekenskim vodama da ae im poslije biti žao. Kako sam zbog ove emisije morala izbivati iz kuae svaki tjedan po tri dana, moja mama koja je užasna paniearka, strašno se brinula zbog mene. I kako au ja sama, i hoae li sve biti u redu. Na kraju samo sam joj rekla da mora imati povjerenja u mene. Na finalnu emisiju su došli tata, sestra, brat, sestrina djeca i moja velika podrška Radojka Baia...

Novi List


- 12:23 - Komentari (1) - Isprintaj - #
Užasan sajt (Užasan 21.06.2004. 01:30)

18.06.2004., petakJodie otjerana s konjskih utrka u Ascotu
Jadna mala Jodie, eto nije imala šeširia pa ju potjeraše...

JETSETERICA koja i otkrivanjem gole guze pred paparazzima pokušava nadmašiti slavnu Jordan još jednom je postigla svoj cilj i dospjela na stranice tabloida.

Na poznatom "Ladies Dayu" na trkalištu Ascot Jodie se pojavila me?u prisutnim damama i engleskom kraljicom u minimalistiekoj odjeai. Na sebi je imala samo eipkaste gaaice i majicu s oslikanim bradavicama na grudima, pa su je organizatori brzo ispratili s te glamurozne priredbe.

Jodie je komentirala da su je otjerali "jer na glavi nije nosila prigodan šešir, vea baseball kapicu".

Kako se treba odijenuti za tu priliku pokazala je glumica Liz Hurley koja eak nije nosila ni svoj poznati dekolte, a me?u brojnim neobienim šeširima našlo se eak i nogometno igralište, te velika eaša šampanjca...

Index


- 14:15 - Komentari (1) - Isprintaj - #
besplatan blog bedz (bato 18.06.2004. 22:25)

Moralno - nemoralno, nakon Sevina filma
Kako razaznati moralno od nemoralnog i što je to moral opisat ae nam Maja Vueia...

Sigurno ste se dosad, barem jednom, našli u situaciji da su neke od vaših postupaka osu?ivali vaši prijatelji ili poznanici. No iz vlastitog iskustva znam da ti koji osu?uju znaju einiti i mnogo gore stvari na koje jednostavno 'zaborave' i spremni su vam oeitati lekciju iz moralnog ponašanja, a one svoje nemoralne postupke skrivaju kao zmija noge

Takvi su vas u stanju staviti na stup srama i izložiti ruglu jer uvijek je lakše osu?ivati drugoga nego pogledati samog sebe.

Na ovu temu me potaknulo praaenje 'slueaja Severina' o kojem ste vjerojatno euli i previše. Vjerojatno ne postoji novina, televizija, emisija... koja se toga nije dotaknula, pa kakva bih ja to bila kolumnistica da i sama ne kažem par rijeei o tome.

Sama Severina me uopae ne zanima, niti me zanima njezin seksualni život. Imala sam priliku u više navrata pogledati spornu snimku, ali nisam, jer me ne zanima njezina intima, ne zanima me kako izgleda njezin seksualni odnos, niti njezin partner u tom odnosu.

Na njezinom mjestu mogla je biti bilo koja druga ženska osoba koja i da je prodavala svoju snimku ne bi previše zaradila jer se snimke takvog sadržaja mogu naai u bilo kojem porno filmu. Ali kako to nije bilo koja ženska osoba, vea Severina, evo, gotovo cijela nacija koja to gleda zgražava se, osu?uje, odobrava, prezire i 'kopa' po neeijoj intimi.

Ono što me je potaknulo na pisanje o ovoj temi je upravo reakcija ljudi koji si daju za pravo komentirati Severinin život, a pritom zaboravljaju na svoj.

Što je to moralno, a što nemoralno ne mogu zakljueivati ljudi za neku drugu osobu. Naravno, postoje neke opae vrijednosti i norme ponašanja iz kojih se može razgranieiti moralno od nemoralnog, kao što je: kra?a, uništavanje tu?e imovine, voajerizam, zadiranje u tu?u privatnost, ucjenjivanje itd.

Na kraju krajeva, sve te stvari koje sam nabrojala imaju svoju težinu u okviru zakona. Ako baš hoaete uzeti Severinin primjer, jedina stvar koja je za moj okvir moralnosti nemoralna je petljanje s oženjenim muškarcem. No nije ona jedini krivac.

On je valjda taj koji je oženjen i treba euvati svoj brak i mišljenja sam da je on jedini odgovoran za svoj brak jer da nije bila u pitanju Severina, bila bi neka druga. Ako uzmemo u obzir da su se zaljubili, a za ljubav postoji poslovica: 'Ljubav ne poznaje granice', onda je posve normalno iz njihovog kuta gledanja da su bili zajedno.

No tko sam ja da govorim što je to nemoralno u njihovom odnosu ili u bilo eijem odnosu?

Mišljenja sam da svaki eovjek mora izgraditi vlastiti okvir moralnih vrijednosti koji ae ukljueivati i onaj opai, o kojem sam gore u tekstu pisala. Važno je da svaka osoba prepozna trenutak u kojem je na granici moralnog i nemoralnog. Ako ste naueili slušati svoje tijelo, onda je vrlo lako prepoznati osjeaaj koji vam govori: 'Ovdje je granica. Ako je prije?eš, neaeš se osjeaati dobro'.

Mislim da nije važno što ae drugi reai. Neki osu?uju Severinu jer je snimala svoj seksualni odnos. A zašto ga ne bi snimala ako je to njoj OK? Zar je to kažnjivo djelo? Mislite da to nitko ne radi? Svatko ima pravo reai: 'Ja to nikada ne bih ueinio/la! Meni je to nemoralno', ali ako je ona imala partnera koji je na to pristao, ne vidim u eemu je problem. Sve je moralno ako se nešto radi s nekim tko je na to pristao, ako to pritom neae povrijediti druge ljude i ako se ne prisiljavaju drugi da budu ukljueeni u ono što ne žele.

Mnogi ljudi skrivaju neke stvari iz svoje prošlosti zbog toga što nisu baš ponosni na neke postupke. Možda im se to onda einilo sasvim normalnim, a vea nakon prespavane noai poeinju osjeaati grižnju savjesti. Osjeaaj grižnje savjesti je najbolji znak da ste u neeemu pretjerali. Natrag ne možete, ali to vam može biti dobra škola za buduanost...

HTnet


- 07:17 - Komentari (8) - Isprintaj - #
ŠTOVANI PISEE OVIH REDOVA NE RADI SE O SEXU KAO DJELU RADI SE OTOME DA JE ŠEVA BACILA LJAGU NA JEDNU OBITELJ NEMOJ SAMO KAZATI DA JE ŽENI A SUTRA IDJECI SVE JEDNO ŠTO IM JE OTAC I SUPRUG NANIO SRAMOTU A I ŠEVE KAO VELIKA VJERNICA OSRAMOTILA JE ISVOJU OBITELJ AKO JE IMA. (SLATKI 18.06.2004. 11:17)

SRAMOTA SRAMOTA VELIKI UZOR MLADIMA IZVANA A IZNUTRA NAJVEAA KUEKA. (SLATKI 18.06.2004. 11:20)

Pogledaj moj blog, clanak na dnu, napisan 7/06/04. Pozdrav (Bushman 19.06.2004. 00:51)

MA VI STE SVI JADNI KRETENI ŠTO UOPAE IDETE KOMENTIRATI TU?I ŽIVOT A POGOTOVO OVA LJUBOMORNA "PJESNIKINJA" (KOJA JE OVO NAPISALA).IDE TU PRIEATI O TOME KAO O NEKOJ GRIŽNJI SAVJESTI KAD PRESPAVAAŠ NOA, JELI TO PJESNIKINJO PRIEAŠ IZ VLASTITOG ISKUSTVA..? :O) (JA 04.11.2004. 17:27)

seve je jedna jedina neprikosnovena najlipša i najzgodnija i da nije to šta jest nebi bila tolika zvijezda niti bi ikoga zanima njen kuani uradak.eisto sumnjan da bi bila iti upola fama da je rijee o nekoj drugoj "estradnoj umjetnici".seve ima još onih (ito puno)koji te vole! (fan seve 30.03.2005. 18:18)

ZAR NIJE POTPUNO NERAZUMNO I NEHUMANO ZABADATI NOS U TU?U INTIMU I SUDITI O NEEIJEM ŽIVOTU?DA LI SE VI LJUDI ZAPITATE KO STE VI DA SUDITE???NA KRAJU KRAJEVA SEX JE NORMALNA STVAR, A AKO STE PRETPOSTAVLJALI DA NACIONALNA LJUBIMICA I HRVATSKI SEX SIMBOL SEVE NACIONALE NE UŽIVA U SEXU ONDA STE IDIOTI. A TO ŠTO JE NJEN PARTNER U FILMU OŽENJEN TO BI TRIBALA BIT NJEGOVA BRIGA AKO MU JE UOPAE STALO A NE NJENA! (fan seve 30.03.2005. 18:22)

TOGA JE DANA SVE STALO:POSTOJA JE SAMO TAJ FILM OD MLADOGA DO STAROGA SVI SU O TOME PRIEALI A TO JE SAMO POKAZATELJ SVKINE VELIEINE! (fan seve 30.03.2005. 18:24)

NAJJAEA MI JE BILA JEDNA BABA KOJA JE REKLA MA NEKA GOVORE ŠTA GOD OAE TA JE ŽENSKA JEDNOSTAVNO PRE PRE PREZGODNA, A TO ŠTA AE RADIT U SVOM KREVETU U SVOJA EETIRI ZIDA NIJE BRIGA LJUDI KOJI IMAJU PAMETNOGA POSLA A ONI KOJI NEMAJU TRIBALI BI STVORITI SVOJ ŽIVOT A NE GLEDAT I ONDA PLJUVAT PO TU?EM!BAKO OCJENA 5! (fan seve 30.03.2005. 18:26)

17.06.2004., eetvrtakBeam me up, Scottie...
...nema veze sa estradom, ali je baš cool...

ZNANSTVENICI su po prvi put u povijesti uspjeli teleportirati atom - korak je to prema super-brzim kvantim raeunalima, piše CroEos.net.

U današnjem broju poznatog svjetskog znanstvenog easoopisa Nature, dr. Rainer Blatt (Sveueilište u Insbruku) izjavio je "Uspjeli smo to po prvi put s masivnijim eesticama".

Mislio je, dakako, na teleportaciju. Eesto vi?ena u mnogim znanstveno fantastienim serijama (a osobito u popularnim Zvjezdanim stazama), teleportacija je tehnologija koja omoguaava transport jednog ili više objekata s jedne lokacije na drugu, uz pretpostavku da se prvi, izvorni objekt, uništi.

Dr, Rainer Blatt, fiziear iz Insbrucka, objavio je dva znanstvena rada vezana uz teleportaciju, javlja CroEos.net.

Prijašnji su eksperimenti s teleportiranjem omoguaavali teleportaciju fotona, ali nikada prije to nismo mogli s cijelim atomom. Proces teleportacije u sebi ukljueuje prenošenje tzv. kvantnih stanja (obiljžja) atoma: energije, spina...

Atomi na kojima su izvedeni ovi eksperimenti su obieni atomi kalcija. Blattov je tim u Insbrucku postigao uspješnost od 75%, dok su kolege iz ameriekog NIST-a (National Institute of Standards and Technology) upotrebljavali atome berilija s uspješnošau od 78%.

Osnova koja nam omoguaava teleportiranje leži u pojavi koju su još Einstein i njegove kolege objašnjavali prije 70-ak godina. Pojava se zove kvantna spregnutost (quantum entanglement).

Zahvaljujuai njoj, dvije eestice kojima se manipulira uporabom koherentnog izvora svjetlost npr. laserska zraka) mogu se ponašati kao fizikalni dvojnici - eak i kada su me?usobno znaeajno udaljene. Ovo je svojstvo eak i sam Einstein nazvao "sablasnom pojavom" Charles Bennett (IBM) je bio prvi koji je pretpostavio moguanost uporabe svojstva kvantne spregnutosti za potrebe teleportacje...

Index


- 15:23 - Komentari (1) - Isprintaj - #
pozdrav o severini i njenom filmu. ja mislim da bi trebala praviti jedan film u Holivudu, puno se ljudi interesuje za njen porno, moje misljenje je da ona treba nastaviti i zaraditi novaca i popularnosti, to je dobro i za hrvatsku drzavu, da i mi dodemo do popularnosti. (roki 27.09.2004. 22:18)Nastavak


Utipkao svetlana - 15.4.2005. u 22:18 Komentari ( 828 )

poluuspavanka
poluuspavanka< ožujak, 2005 >
P U S E P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Komentari On/Off


Opis bloga ...tvoja je sreca samo tvoja stvar, al' zato tvoja tuga, to je vec prica druga, to na moj racun ide...

ovaj blog zapravo nema opisa. i ne treba mu. vasi komentari ce mu biti dovoljan opis.

ako mi bas imate nesto za napisati, mozete to i ovdje:
miro040@yahoo.comO meni Iz zvucnika najcesce vice:
balasevic
u2
r.e.m.
pink floyd
dire straits
bruce springsteen
bob dylan
eric clapton
david gray
simply red
compay segundo
elvis presley
madredeus
mark lanegan
norah jones
rolling stones
azra
bajaga
daleka obala
gibonni
parni valjak
crvena jabuka

Kad ne moram uciti citam:
balasevica (knjige su mu isto savrsene)
e.a. poe
ernest heamingway
petrarca
stephen king
terry prachet
tolkien
dragutin tadjanovic
marx
engels

Volem:
prijatelje
zivotinje
prirodu
cokoladu
coca-colu
pjevati
romantiku
kisu
zimu
filozofirati
biljar
kosarku

Ne volem:
ljude
umisljenost
predrasude
rat
sminkere
laz
varanje
d-moll
odlutas ponekad i sanjam sam,
priznajem, ne ide, ali pokusavam,
i uvek dode d-moll,
spusti se k'o lopov po zicama,
ruke mi napuni tvojim sitnicama
i tesko prodje sve to

jedan d-moll me dobije kako odes ti, u sobi je,
glupi d-moll uvek sazna kad je to,
uhvati me cvrsto i ne popusta,
lud je za tisinom, to ne propusta,
vodi me u svoj plavicasti dom,
jedan d-moll me razvali,
neki bi to prosto tugom nazvali,
nije to, sta je tuga za d-moll?

ponekad te nema i sasvim sam
izmisljam nacin da malo smuvam dan,
ali je lukav d-moll,
pusti da se svetla svud priguse,
saceka poslednje zvezde namiguse
- vuce mi rukav: "idemo!"

plasi me on, gde si ti?
hiljadu se stvari moglo desiti...
glupi d-moll, za kim tuguje svu noc

uzme me u svoju tamnu kociju,
nebo primi boju tvojih ociju,
znam taj put, to je precica za bol...
jedan d-moll me razvali,
neki bi to prosto tugom nazvali,
nije to, sta je tuga za d-moll?

ostala je knjiga sa par neprocitanih strana
i neke stvarcice od herendi porcelana.
i jedan pulover u kom si bila...
i ostala je ploca "best of ry cooder"
i fina mala plava kutijica za puder
i ja sam te ostao zeljan,
dok me bude
moja mila...

djorde balasevic
covjek samo srcem dobro vidi. bitno je ocima nevidljivo.

mali princ
proljece


ljeto


jesen


zima...zivot je more,
pucina crna,
po kojoj tonu,
mnogi sto brode...


ljubav se rada, zivi i umire u ocima.

w. shakespeare


zivot je more
odlazi cirkus iz naseg malog grada sirokim drumom sto izlazi na most. odlazi cirkus i ja se pitam sada: ko je domacin a ko je bio gost?

nestaje cirkus u sirokoj ravnici. u kisnoj noci za njim se srebri trag. odlazi fakir i artisti na zici i tuzni pajac sto bio mi je drag.

dal' je sve bilo samo fol? dal' je sve samo jeftin trik? il' sve te maske kriju bol i neki sasvim drugi lik?

pricace deca o svetlima arene, vezbace krišom kod kuce neki stos. ali vec sutra, cim prode neko vreme samo ce retko pomisljati na to.

ostace okrugli trag na mestu satre, tu gde se hrvao sa tigrom hrabri grk. i par plakata, na njima gutac vatre kome ce klinci vec nacrtati brk.

dal' je sve bilo samo fol? dal' je sve samo jeftin trik? il' sve te maske kriju bol i neki sasvim drugi lik?

laku noc dame i gospodo. eto, i ova predstava je zavrsena. nadam se da ste uzivali u njoj. bilo je zadovoljstvo glupirati se za vas sve ove godine. nadam se da cemo se jos videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi, u nekom drugom cirkusu.

odlazi cirkus iz naseg malog grada sirokim drumom što izlazi na most. odlazi cirkus i ja se pitam sada: ko je domacin a ko je bio gost?

odlazi cirkus, za sve je bolje tako. mnogi su predstavu shvatili do sad. nove pajace ce masa naci lako jer drugi cirkus ce doci u nas grad.

ma sve je bilo samo fol. sve je to samo jeftin trik. i sve te maske kriju bol i neki sasvim drugi lik.

djorde balasevic
brothers in arms
these mist covered mountains, are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be, some day you'll return to, your valleys and your farms, and you'll no longer burn, to be brothers in arm

through these fields of destruction, baptism of fire, i've watched all your suffering, as the battles raged higher, and though they did hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms

there's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones

now the sun's gone to hell, and the moon's riding high, let me bid you farewell, every man has to die, but it's written in the starlight, and every line on your palm, we're fools to make war, on our brothers in arms

dire straits
I oni slikaju portret mog zivotatvojnetko
kisnapraforgo
lonelygirl
pache
angie
djevica
okattonogatta
dodir
pichija
srecica
mrvich
eewa
dragongirl
erox
mache
cocosh
mlijekoimed
sweetgirl
memoari
funkybusiness
samanta
nerve
rori
froy
gracia
femalee
izgubljena
madmoiselle
jabucica
dafne (ciji se blog negdje izgubio...)

Balasevic
Lepa protina kcijos sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je dosla da se kupa, lepa protina kci.

nije znala gdje sam ja, da je gledam krisom kroz trsku i sas, a preko reke noc je pala kao plast.

mesec tinja nad vrbakom, srebri nebom zvjezda roj, i kapi vode kao biseri koji blistaju svud po njoj.

o, srce ludo, ludi sni vec se moji drugovi momcili svi a ja sam hteo samo jednu - lepu protinu kci.

cudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi dosli po nju iz daleka neki svet, za mene tu?.

bas sam prosao sokakom, padao je prvi sneg, i jos ponekad zazvone praporci sto je odnose ko zna gde...

da se zenim... imam kad, ja sam, eto, ostao momak do sad, nikad vise nisam sreo lepu protinu kci.

jedan zivot miran, tih, nekad bacim kartu il napisem stih stvari teku, ja se drzim izvan njih.

i ljubim dobre, ljubim lake, neke prave, a neke ne, i sve su vile, sve su kraljice i sve su nevazne naspram nje...

djorde balasevicAngie
angie, angie
when will those dark clouds disappear
angie, angie
where will it lead us from here

with no lovin' in our souls
and no money in our coats
you can't say we're satisfied
angie, angie
you can't say we never tried

angie, you're beautiful, yeah
but ain't it time we said goodbye
angie, I still love you
remember all those nights we cried

all the dreams we held so close
seemed to all go up in smoke
let me whisper in your ear
(whispered): angie, angie
where will it lead us from here

oh angie don't you weep
or your kisses, they'll taste sweet
i hate that sadness in your eyes
but angie, angie
ain't it time we said goodbye

with no lovin' in our souls
and no money in our coats
you can't say we're satisfied
but angie, I still love you baby
everywhere I look I see your eyes
there ain't a woman that comes close to you
come on baby dry your eyes

angie, angie
ain't it good to be alive
angie, angie
they can't say we never tried

rolling stonesBezdan
nema me vise u tvojim molitvama,
vise me putem ne prate.
a noc mi preti, ponoc i pusta tama,
kad me se samo dohvate.

vise me ne volis,
kad se vracam nisi budna,
ne goris,
gasne nasa zvezda cudna,
lazna srebrna stvar.

daleko putujem,
vetar nudi neke rime,
kupujem,
pristaju uz tvoje ime,
dva-tri stiha na dar.

ne slusam vise sta sapuces dok snivaa,
plasi me koga pominjes.
i sve si dalja, a sve mi bliza bivas,
kao da opet pocinje...

ali me ne volis,
to se uvek drugom desi,
govoris,
ali vise ne znam gde si,
da li neko to zna?

sta sam uradio?
kakva tuzna humoreska!
gradio
ispod gradova od peska
dubok bezdan bez dna.

djorde balasevic


When i need you
when i need you
i just close my eyes and i’m with you
and all that I so want to give you
it’s only a heartbeat away

when i need love
i hold out my hands and i touch love
i never knew there was so much love
keeping me warm night and day

miles and miles of empty space in between us
the telephone can’t take the place of your smile
but you know i won’t be travelin’ forever
it’s cold out, but hold out, and do i like i do
when i need you
i just close my eyes and i’m with you
and all that i so wanna give you babe
it’s only a heartbeat away

it’s not easy when the road is your driver
honey that’s a heavy load that we bear
but you know i won’t be traveling a lifetime
it’s cold out but hold out and do like i do
oh, i need you

when i need love
i hold out my hands and i touch love
i never knew there was so much love
keeping me warm night and day

when i need you
i just close my eyes
and you’re right here by my side
keeping me warm night and day

i just hold out my hands
i just hold out my hand
and i’m with you darlin’
yes, i’m with you darlin’
all i wanna give you
it’s only a heartbeat away
oh i need you darling

leo sayer


Shine on your crazy diamond
remember when you were young?
you shone like the sun.
shine on, you crazy diamond
now there's a look in your eyes
like black holes in the sky
shine on, you crazy diamond
you were caught in the crossfire
of childhood and stardom,
blown on the steel breeze
come on you target
for faraway laughter;
come on you stranger, you legend,
you martyr, and shine

you reached for the secret
too soon
you cried for the moon
shine on, you crazy diamond
threatened by shadows at night
and exposed in the light
shine on, you crazy diamond
well, you wore out your welcome
with random precision
rode on the steel breeze
come on you raver, you seer of visions;
come on you painter, you piper,
you prisoner, and shine

nobody knows where you are,
how near or how far
shine on, you crazy diamond
pile on many
more layers
and I'll be joining you there
shine on, you crazy diamond
and we'll bask in the shadow
of yesterday's triumph
and sail on the steel breeze
come on you boy child, you winner and loser,
come on you miner for truth and delusion,
and shine.

pink floyd


everybody hurts
when the day is long and the night, the night is yours alone,
when you’re sure you’ve had enough of this life, well hang on
don’t let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes

sometimes everything is wrong. now it’s time to sing along
when your day is night alone, (hold on, hold on)
if you feel like letting go, (hold on)
when you think you’ve had too much of this life, well hang on

’cause everybody hurts. take comfort in your friends
everybody hurts. don’t throw your hand. oh, no. don’t throw your hand
if you feel like you’re alone, no, no, no, you are not alone

if you’re on your own in this life, the days and nights are long,
when you think you’ve had too much of this life to hang on

well, everybody hurts sometimes,
everybody cries. and everybody hurts sometimes
and everybody hurts sometimes. so, hold on, hold on
hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on
everybody hurts. you are not alone

r.e.m.

31.03.2005., eetvrtaksan

ne mogu spavati.
lezim u krevetu i buljim u strop. smeta mi svaka pjesma u radiju, smeta mi kreketanje zaba koje dopire do mojeg prozora. smeta mi sve...
osjecam se kao da vozim 200 na autocesti u suprotnom smjeru.
osjecam se kao da tonem u zivi pijesak.
osjecam samo cistu bol...
bojim se sanjati. i bojim se probuditi kad sanjam.
znam sto jutro nosi...
- 00:22 - Udri po meni! (22) - Tiskaj brate! - #
ma naj sad bit tuzan. jutro je... glup pocetak za velike stvari. cuvaj mi se. i ne se pomiriti s onim sto mislis da je... uvijek moze bolje. misli su samo male zle krtice. i pitam se ja, pa sto onda ljudi imaju protiv krzna. ajd, mush (froy 31.03.2005. 00:31)

vidim; sluša se ?ole.. Ako je tako, znaš li ono; smešnih stvari se bojimo.. Ili - to je tako, ne pravi od tuge naviku.. ma dobro.. mogla bih sada do sutra.. pozdravljam te.. svi smo mali remorkeri na nekim svojim valovima ali, na istom moru.. (m. velieanstvena 31.03.2005. 01:02)

Joj ni meni se neda spavat, a sve radi tolikih kava, i gle što sad radim-nabijam starcima raeun...joj grozno, evo još ovo napišem i skidam se...pozdrav (djevica 31.03.2005. 01:52)

''...najtiše što može ko sa predstave loše iskradam se iz sna, iz ogledala viri jedan stariji ja...'' ako još nisi zaspao evo pus za laku noa... (cocosh 31.03.2005. 02:24)

eh...bila je i meni sliena veeer/noa...ali jutro je vratilo osmijeh...nadam se da ae i tebi...kiss... (plavooka malena 31.03.2005. 10:16)

slika je prekrasna... a rijeei utjehe ne mogu naai... oprosti... (lonely girl 31.03.2005. 11:29)

Pa sto je bilo?? Cemu ta tuga?? Daj..ne..nemoj i ti (sreaica 31.03.2005. 12:58)

...sanjao sam te kako s an?elima jedeš trešnje i kako an?eli na tebe liee...nemoj se bojat sna! nikad neznaš šta aeš da sanjaš! ja sam sinoa nešto bolesno sanja i to me zbunilo totalno! (erox 31.03.2005. 14:45)

ufff... ja sam sanjala Njega... (gracia 31.03.2005. 16:29)

što nosi? (d.s.o. 31.03.2005. 20:39)

ejjjj ma digni tu lepu glavu..znam tocno kako ti je.. (pache 31.03.2005. 21:14)

nosi uspomene koje se nikad nisu dogodile... (poluuspavanka 31.03.2005. 21:29)

a kako mi bude žao kad si ovako tužan....tila bi doa tu kod tebe u rijeku....i tako te zagrlit....da ti bude lakše,ako bi ti bilo.... (( drži se.... (tija 31.03.2005. 23:07)

hvala ti tijo, puno... ali bojim se da me u rijeci ne bi nasla, ja sam ti jos uvijek najobicniji purger... (poluuspavanka 31.03.2005. 23:38)

Nešto si u bedu zadnjih dana? Pa što te je ulovilo? Prije Uskrsa je sve izgledalo ok? (Ketty 31.03.2005. 23:44)

ah... sto je tuga za d-moll... (poluuspavanka 31.03.2005. 23:58)

digni tu lepu glavu... )) (funky 01.04.2005. 00:21)

možda jutro donese smiraj, kada vea noa nije.... :-)) (dodir 01.04.2005. 15:08)

izgubljena sam...šta je bilo? gle koje vrijeme vani, ne možeš biti u k.. (lolita 01.04.2005. 17:57)

Zasto si u bedu? Zbog one cure?Nemoj se kociti u nekim stvarima. Kada ti je vec rekla da voli Djoleta, pa nije ti to valjda bez veze rekla...nije valjda bez veze pricala s tobom. Trebao si joj reci da ces joj posuditi neke CD-ove od njega, tako se to radi. Zasto se mucim. Kontam da je cura nesto rekla, barem ja znam kada mi se netko svidja, pokusavam pricati s njim, a jos kada voli istog pjevaca. Nemoj biti tako nesiguran, jako si pametan i vjerujem da ce biti sretnica ona koja te bude imala. Ali decko STAV je bitan... (dafne 01.04.2005. 19:00)

ajme, dafne se vratila!!! (poluuspavanka 01.04.2005. 19:03)

Samo vjeruj... Cura koja voli Djoleta ne moze biti losa ili kriva za tebe... Idite na kavu, pusti joj na jukeboxu njenu najdrazu Djoletovu pjesmu... Vjerujem da neces zabrljati... Imam osjecaj da ti vec znas sto ces uciniti! Drzim fige i pisi... papir (No dobro ekran) podnosi sve... Mene samo to ponekad izvlaci... (femalee 01.04.2005. 20:52)

29.03.2005., utorakprobao sam jednom davno divlji badem


prokleto, glupo srce...

vrteli se tockovi mog bicikla.
gde god je stao taj rulet bese premija.

smakla se o stepenik njena stikla.
nekad su pogledi bili cista hemija.

dobro je pocela nedelja,
poslednje pripreme za maturu.
virili smo u daljine
puni nade.

preko gimnazijskog bedema,
k'o pravi dekor za avanturu
prosuo je nezni purpur
divlji badem.

poneli nas vetrovi k'o maslacke.
jedni su leteli lako, drugi padali.

i curice su postale prve macke
a losi djaci odjednom svetom vladali.

sve mi je odlicno zvucalo.
dobro sam stajao tih sezona.
ljuljale mo oci sirom
promenade.

a nju sam sretao slucajno,
uvek je s pogresnim bila ona,
ali znao sam da sanja
onaj badem.

stane sve u strofu-dve u baladi:
pustinja proslih minuta i ova zrna sad.

i pred treci refren vec nismo mladi.
usla je nedavno sama u kafe "petrograd".

suvise tajni u ocima,
u zlatni okov joj prstic pao.
molio me dugi pogled
da je kradem.

dovraga, kafa je gorcila,
al' taj sam ukus odnekud znao:
probao sam jednom davno
divlji badem...- 23:22 - Udri po meni! (13) - Tiskaj brate! - #
Drž se (djevica 29.03.2005. 23:37)

prema onome dolje, ja sam jedan obiean limun. ajd dobro. inaee blog ti nije loš. vidim voliš ?oleta. pa to je dobro. i kinga, baš imaš ok ukus. ... (propalic@ 29.03.2005. 23:41)

i dire straits, daleka obala, ma sve super stvari! (Ketty 30.03.2005. 00:37)

pusa, biae bolje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! (tukica 30.03.2005. 07:11)

Nista nije tako lijepo kada cvijeta i tako gorko kad se proba... pusa ;-) (gracia 30.03.2005. 09:52)

....kojeg sam joj vraga dao belu ružu samoniklu, štoli sam je povezao onaj krug na mom biciklu...... care nije me bilo dugo i bogami u tebe frka strka, ovaj doli post je vrlo i samo ti šibaj balade naletit ae lepa protina kai kad tad!!!! (erox 30.03.2005. 12:00)

podsjeaa me na pjesmu od gibbe divji cvit.. pozdrav! (sweetgirl 30.03.2005. 20:18)

((((((((((((((((((((((( smrc smrc (pache 30.03.2005. 20:37)

(( joj .....odavno pravila znam, samo tuge se broje... ( (tija 30.03.2005. 21:11)

Baš prokleto srce :/ I proklet divlji badem :/ I... Ma :/ (eewa 30.03.2005. 22:46)

pssst.... tisina gradi zidove... (kron 31.03.2005. 00:02)

pssst.... tisina gradi zidove... (kron 31.03.2005. 00:03)

uuups glavu gore, biti ce bolje (kron 31.03.2005. 00:04)

28.03.2005., ponedjeljakkao talas

postoji jedna djevojka, recimo da se zove I. poznajem ju vec dosta vremena, mada dosta indirektno, moram priznati. dio smo istog drustva koje je okupila cista dosada. ona je jedna od onih ljudi a kojima znas sve, a zapravo ne znas nista...
sinoc smo svi zajedno bili na nekakvom mini tulumu u stanu kod jednog od nas, koji je ove praznike imao tu srecu da ostane sam kod kuce. kako je tulum bio prilicno dosadan, a ja sam opet u mislima odlutao tko zna gdje, poceo sam pjevusiti neku djoletovu pjesmicu. nisam ni znao da upravo ona sjedi do mene dok nisam na ramenu osjetio jednu njeznu ruku koja me je tako grubo povukla natrag iz sanjarenja. a ona je sva ushicena povikala: ajme, nisam znala da ga i ti slusas! iskreno, niti ja nisam znao da ga i ona slusa...
ostatak veceri je iznenada dobio neku neocekivanu brzinu jer je vrijeme pobjeglo kao ptica. za sve, osim za mene i nju, izgleda. ili mozda ipak samo za mene...
izgleda da sam tek jucer, nakon tolikih godina primjetio koliko su lijepe njezine oci i koliko me njezin glas podsjeca na onaj glatki zimski vjetar koji toliko volim. primjetio sam da me miris njezine kose izvlaci iz stvarnosti i gura u mastu. a dodir njezinih prstiju...
nekako smo dosli i do one tocke u razgovoru kad to vise nije razgovor. samo tocka. i pogled.
i mozda sam ju bas u tom trenutku trebao poljubiti, ali nisam...
i mozda se bas u tom trenutku nisam trebao zaljubiti u nju, ali jesam...

od kada znam za sebe, svaka djevojka u koju sam bio zaljubljen i koja mi je slomila srce je od mene dobila jdenu djoletovu pjesmu. jednu od njegovih balada koja me svaki put iznova ponese njoj i ponovo mi slomi srce. svaki prokleti put...
ne znam da li ce mi prije ponestati balada ili djevojaka...
ili srca...
ali negdje duboko se nadam da I. nece biti jedna od njih. da me jedna od tih pjesama nece podsjecati na nju. da cu zbog nje barem na trenutak zaboraviti na te pjesme...


- 23:17 - Udri po meni! (18) - Tiskaj brate! - #
djole is who? hmm (mache 29.03.2005. 01:04)

?ole Balašavia, mache....cccc...prika...iz iskustva...što poene, mora i završiti...kada tad...nažalost...:'( (somethingelse 29.03.2005. 01:31)

ja sam zasad samo dvije balade dao svojim "velikim" ljubavima... nedostaje mi naša ljubav i miholjsko leto... inaee i meni se dogode sliene situacije kad otkrijem da u ljudima leži neka pritajena osobina koja odmah pobudi moje simpatije i maštu... i onda što je najgore sve zaserem kad im sam nadodam masu karakteristika koje nemaju i kad se kasnije razoearam... jebiga... imaš dobar blog men! (džrmi 29.03.2005. 05:07)

a baš sam poeela jutro sa balaševiaem i otvaram tvoj blog i upadne mi i stih i naslov: brzo do?e taj talas i znam da au da potonem e ljubav! ljubav je prava stvar. ovo au stavit u biser svojih izjava i tako i ja imam glup obieaj da svakog povežem s nekom ?oletovom pjesmom... to je neka greška u kodu (froy 29.03.2005. 08:30)

svaku njegovu pjesmu poklanjam nekome ali samo potajno u sebi i nisu to samo ljubavi... ?ole je nesto posebno, tankim nitima stiha spaja ljude... (sweet 29.03.2005. 08:32)

E da, dobro je što ima neizbrojivo puno njegovih balada Ali bed je što se bojiš zaljubiti, jer ko ne riskira ne profitira. A za pjesme aemo lako, one neae nikamo pobjeai... (Ketty 29.03.2005. 09:47)

a taj djole (mache 29.03.2005. 11:36)

ajme post je tako lip cuj samo se prepusti...i ne razmisljaj...pusa (angie 29.03.2005. 11:56)

i ja isto imam pjesmu za svakog deeka koji mi je slomio srce (lonely girl 29.03.2005. 12:01)

koliko god se nadao da neaeš opet ostati povrije?en,ako ne probaš neaeš ni znati.. možda vas baš djole i poveže.. ( 29.03.2005. 13:17)

opet se zaboravih potpisat..uh di mi je pamet.. )) (sweetgirl 29.03.2005. 13:30)

...nice... go for it!! ;o)))) (cocosh 29.03.2005. 14:28)

Blago tebi..proljece je, a u meni nemir, od srece bih zagrlio svemir samo uzivaj u ljubavi i sreci..i nadam se da ces na balade zaboraviti na neko vrijeme..zasluzio si pusa (sreaica 29.03.2005. 15:53)

da fakat koji djole?? ja nikad njegovu stvar nisam dobila od njega ) valjda... (lolita 29.03.2005. 16:13)

Djole je napisao pismu s mojim imenom .. nešto najlipše što je mogo)) a što se tiee ove cure: don't let her go... (d.s.o. 29.03.2005. 17:55)

šaljem ti veliki pozdrav i budi pametan... :-)) (dodir 29.03.2005. 18:26)

treba vjerovati i pokušati...jer sreaa uistinu prati hrabre....a ja ti želim svu sreau da sve ispadne dobro (dragon girl 29.03.2005. 22:27)

Nadam se da cemo cuti i nastavak price... (femalee 30.03.2005. 20:34)

27.03.2005., nedjeljavuzem

sretan vuzem, ljudi! nekako mi je draza ta stara rijec za uskrs od bilo koje druge, pa koristim nju! sto, sunka se pojela, hren mi izlazi na usi, a izmedu noznih prstiju mi je poceo klijati mladi luk! ne da mi se puno pisati pa vam ostavljam jedam zanimljivi mail koji mi je frend poslao. bas me zanimaju vase reakcije na njega...


Pronadji svoj rodjendan i svoje drvo. Ovo je prilicno zanimljivo i prilicno
tocno. Potice od starog vjerovanja keltske mitologije.
Jan 01 - Jan 11 - Jela
Jan 12 - Jan 24 - Brest
Jan 25 - Feb 03 - Platana
Feb 04 - Feb 08 - Topola
Feb 09 - Feb 18 - Smreka
Feb 19 - Feb 28 - Bor
Mar 01 - Mar 10 - Zalosna vrba
Mar 11 - Mar 20 - Limun
Mar 21 - Hrast
Mar 22 - Mar 31 - Ljesnjak
Apr 01 - Apr 10 - Musmula
Apr 11 - Apr 20 - Javor
Apr 21 - Apr 30 - Orah
May 01 - May 14 - Topola
May 15 - May 24 - Kesten
May 25 - Jun 03 - Jasen
Jun 04 - Jun 13 - Zbun
Jun 14 - Jun 23 - Smokva
Jun 24 - Breza
Jun 25 - Jul 04 - Jabuka
Jul 05 - Jul 14 - Jelka
Jul 15 - Jul 25 - Brest
Jul 26 - Aug 04 - Platana
Aug 05 - Aug 13 - Topola
Aug 14 - Aug 23 - Smreka
Aug 24 - Sep 02 - Bor
Sep 03 - Sep 12 - Zalosna vrba
Sep 13 - Sep 22 - Limun
Sep 23 - Maslina
Sep 24 - Oct 03 - Ljesnjak
O ct 04 - Oct 13 - Musmula
Oct 14 - Oct 23 - Javor
Oct 24 - Nov 11 - Orah
Nov 12 - Nov 21 - Kesten
Nov 22 - Dec 01 - Jasen
Dec 02 - Dec 11 - Zbun
Dec 12 - Dec 21 - Smokva
Dec 22 - Bukva
Dec 23 - Dec 31 - Jabuka

Jabuka (Ljubav) - obicno vitki, karizmaticni, dopadljivi i atraktivni, prijatne vanjstine, rado flertuju, avanturisti, culni, uvijek zaljubljeni, vole i zele bit voljeni, vjerni, njezni, veoma sirokogrudi, talenti za nauku, zive za danas, bezbrizni filozofi sa snagom dobrog
izlaganja.

Jasen (Ambicija) - neobicno atraktivni, raduju se zivotu, impulsivni, pozeljni, ne mare za kritiku, ambiciozni, inteligentni, talentirani, vole
se igrati sudbinom, mogu biti egoisti, pouzdani, verni ljubavnici, ponekadim mozak vlada nad srcem, ali veze shvacaju vrlo ozbiljno.

Bukva (Kreativnost) - imaju izrazeno dobar ukus, zabrinuti oko svog izgleda, materijalisti, dobro organiziraju zivot i karijeru, ekonomicni, dobre vodje, n e ulaze u nepotrebne rizike, velicanstveni zivotni partneri,vode racuna da ostanu fit (dijete, sport, itd.)

Breza (Inspiracija) - raduju se zivotu, atratktivni, elegantni, ljubazni, zadovoljni, ne vole nista sto je preterano, ne podnose vulgarnost, vole zivot u prirodi i miru, nisu pretjerano strastveni, prilicno uobrazeni, nedovoljno ambiciozni

Smreka (Sigurnost) - privlacni ljudi, vole luksuz, dobrog zdravlja, pokazuju tendenciju da gledaju na druge sa visine, samouvjereni , odlucni, nestrpljivi, vole da uticu na druge, talenatirani, optimisti, cekaju pravu ljubav, sposobni da donose brze odluke.

Kesten (Iskrenost) - izrazito zgodni, ne vole pritisak, pravicni, raduju se zivotu, rodjeni diplomati, ali u drustvu osjetljivi, cesto nesigurni u sebe, ponekad uobrazeni, osjecaju se neshvacenim, vole samo jednom, imaju problema u pronalazenju partnera.

Platana (Vjernost) - jaki, misicavi, odgovorni, uzimaju sve sto im zivot pruza, zadovoljni, optimisti,lakomi za novcem i priznanjima, mrze usamljenost, strastveni ljubavnici kojima nikada nije dosta, vjerni, uvredljiv, nestalni, pedantni i bezbrizni.

Brijest (Plemenitnost) - dobrog izgleda, oblace se ukusno, kazu glasno sta im ne odgovara, naginju tome da ne oprastaju tudje greske, veseli, vole biti vodje, ali ne i da nekome pripadaju, vjerni i iskreni partneri, donose odluke za druge, plemeniti, sirokogrudi, veliki smisao za humor, prakticni.

Smokva (Osjecajnost) - veoma jaki, samovoljni, nezavisni , ne dozvoljavaju
protivljenje ili svadju, vole zivot, familiju, djecu i zivotinje, pravi drustveni leptirici, puni humora,vole besposlicarenje i dokolicu, talentirani za prakticno, inteligentni.

Jela (Misterioznost) - puni ukusa, posteni, obrazovani, vole sve sto je lijepo, puni osjecaja, tvrdoglavi, egoisticni ali se brinu za svoje bliznje, prilicno zadovoljni, mnogo prijatelja ali i neprijatelja, veoma pouzdani.

Ljesnjak(Izuzetnost) - sarmantni, skromni, puni razumjevanja, znaju
ostaviti utisak, aktivni borci za socijanu pravdu, omiljeni, osecajni,
komplicirani ljubavnici, iskreni, tolerantni partneri, pravedni

Zbun (dobar ukus) - hladna ljepota, brinu se o svom izgledu i kondiciji, dobar ukus, nisu egoisti, cine sebi zivot sto moguce prijatnijim, vode discipliniran zivot, od partnera traze priznanje i prijateljstvo, sanjaju o neobicnim ljubavnicima, rijetko su zadovoljni svojim osjecajima, ne vjeruju skoro nikome, uvijek su nesigurni u svoje vlastite odluke

Limun (Sumnja) - ono sto zivot donosi prihvacaju sa mukom, mrze svadju,
stres i posao, ne vole dosadu i udobnost, blagi su i popustljivi, zrtvuju
se za prijatlje, posjeduju mnogo talenta, ali nisu dovoljno ambiciozni da
ih poboljsaju, stalno jadikuju i kritiziraju, ljubomorni ali vjerni.

Javor (Nezavisnost) - neobicne osobe, izrazena moc izrazavanja i originalnost, bojazljivi i rezervirani, slavoljubivi, ponosni, sigurni u sebe, zeljni uvijek novih iskustva, ponekad nervozni, dobro pamcenje, lako uce, obicno imaju komplicirani ljubavni zivot, vole da utjecu na druge.

Hrast (Hrabrost) - robusne prirode, jaki, nezavisni, nepopustljivi, osjecajni, ne vole nikakve promjene, nogama uvek na zemlji, drze se cinjenica, jednostavno ne razmisljaju vec djeluju.

Masllina (Mudrost) - vole sunce, toplinu, razumni, puni razumjevanja, izbjegavaju agresivnost i nasilje, tolerantni, veseli, mirni, izrazen osjecaj za pravdu, osjetljivi, nisu ljubomorni, vole citatii biti u drustvu obrazovanih ljudi.

Bor (Izuzetnost) - vole prijatno drustvo, veoma izdrzljivi, znaju kako da ucine zivot prijatnim, vrlo aktivni, prirodni, dobri pratioci, brzo se zaljubljuju, ali isto tako brzo gube interes, brzo odustaju, cesto mjenjaju dok ne nadju idealnog partnera kome vjeruju, pouzdani i prakticni.

Topola (Nesigurnost) - deluju veoma dekorativno, nisu dovoljno sigurni u sebe, razumni samo kada je neophodno, potrebna im je podrska i prijatno okruzenje da bi se opustili i otvorili, vrlo probirljivi, cesto sami, jako nesigurni, umetnicke prirode, dobri organizatori, naginju filozofiranju, pouzdani u svakoj situaciji, veze shvataju ozbiljno.

Musmula (Culnost) - sarmantni, veseli, daju sve od sebe a pri tome nisu egoisti, vole biti zapazeni, vole zivot, kretanje, nemir, cak i krize, istovremeno zavisni i nezavisni, dobrog ukusa, umjetnici, strastveni, naglasenih emocija, dobri pratioci, ne predaju se.

Orah (Strast) - nezavisni, cudni i puni kontradiktornosti, ceto egoisticni, agresivni, velikodusni, obrazovani, neocekivano reagiraju, spontani, neograniceno slavoljublje i ambicija, nisu fleksibilni, teski i cudni partneri, drugi ih rijtko vole, ali im se cesto cude, dobri stratezi, vrlo ljubomorni i strastveni. Ne prave nikakve kompromise.

Zalosna vrba (Melankolicnost) - divni, ali puni melankolije, atraktivni, veoma duhovni, vole sve sto je lijpo i ukusno, vole putovanja, sanjari, neumorni, komplicirani, iskreni, moze se utjecati na njih, ali je sa njima tesko zivjeti, pozeljni, dobra intuicija, pate zbog ljubavi, ali ponekad pronadju partnera koji im daje oslonac.
- 23:40 - Udri po meni! (10) - Tiskaj brate! - #
musmula. ali falinga: egoizam (froy 28.03.2005. 00:19)

E ko da si mene opisao kroz maslinu.. osim ovoga da nisam ljubomorna... Ej te mogu zamolit da skocis na moj blog i prokomentiras moj zadnji post... Bitno mi je cuti komentare od onih cije misljenje cijenim... (femalee 28.03.2005. 00:28)

da nisam vidjela ovo nikad ne bi saznala da bor može biti tako prijatno društvo...hvala ti, hvala... pus..))) (cocosh 28.03.2005. 00:35)

e ovo si super stavio... mislim da me u potpunosti opisuje.. hehe... ispada da sam kesten.. pogotovo mi se svi?a onaj poeetak izuzetno zgodni,..tnx. (sweetgirl 28.03.2005. 11:09)

sretan uskrs ti zelim (tu sam.. 28.03.2005. 12:26)

baš zgodno...ja sam jasen, ali ne bih se baš složila u potpunosti s opisom...zanimljivo... )) (funky 28.03.2005. 15:11)

zanimljivo......a opis je djelomieno toean....pozdrav (dragon girl 28.03.2005. 20:16)

Zgodno! Pogodio mi skoro pa sve! (Ketty 28.03.2005. 20:24)

zanimljivo baš! eto sretan uskrs! (tija 28.03.2005. 20:44)

covjece ovo stvarno je poprilicno tocno bar kroz one tocke koje ja mogu potvrdit (chilligirl 07.04.2005. 01:08)

24.03.2005., eetvrtakcetvrtak, veliki

u nedostatku boljeg naslova stavio sam dan koji je danas. i stvarno je cetvrtak, dan izmedu srijede i petka. i to veliki cetvrtak. ne znam kaj su isuseku napravili na danasnji dan, mislim da su ga objesili zbog krade stoke! neka mi zagrizeni katolici oproste, ali moji pogledi na crkvu su prilicno liberalni. to mi je neiscrpni izvor satire i ironije. od popova koji stalno traze nekakve pare i napastvuju ministrante do onog samozvanog velecansnog suca koji je zapravo najobicniji dripac. ne vjerujem u popove i crkvu. u boga da, ali u te prodavace magle ne! ako vec imam nesto za reci bogu, to je izmedu mene i njega, i to mogu uciniti bilo gdje. ne treba nam nekakav posrednik koji ce mi tu komunikaciju masno naplatiti (kao t-com). i zato cu ja sutra, kad je kao post, u znak protesta skinuti sa tavana najveci komad sunke. tako mi bog oprostio...
dakle, nakon disertacije iz ekumenske djelatnosti, sport i glazba. nakon cjelodnevnog jurcanja po gradu koje je rezultiralo trosenjem goleme kolicine para, napokon sam dosao doma i malo sam legao. ali avaj, za minutu zvoni telefon i frend zove na kosarku. i kako se ja uvijek drzim one stare poslovice 'jebes budalu koja se ne da nagovoriti' zavrsio sam na terenu. ovo je bilo prvo igranje nakon zime i svaki trag kondicije je otisao kvragu. sad me bole ruke i noge, pa cu ruknuti dva plivadona i u krevet...


- 22:25 - Udri po meni! (11) - Tiskaj brate! - #
Dijelim tvoje mišljenje što se tiee popova i sveaenika. Gomila para, celibat ko šljivi, a veza ko u priei (Ketty 25.03.2005. 08:18)

...žao mi je što tako misliš... ne slažem se uopae s time što si napisao... ali poštujem tvoje mišljenje... (lonely girl 25.03.2005. 13:23)

nikako mi te nije tilo komentirat al citam ja tebe ja ti bas i ne idem u crkvu....ne volim ja to jer je sve samo gluma.niko nema iskrene zelje i ciljeve.uzas!nego evo stavila sam slikice svoje nove zurke...kad si ti komentira nisu jos bile pa skokni.pusa (angie 25.03.2005. 18:57)

slušaj držim da svugdi ima iznimaka, al uvik sam dijelila crkvu od boga.... crkva je korumpirana ...popovi.....isto tako.. ( ajde uvik ima ok ljudi ) al....ne znam previše je to delikatno za prieu! (tija 25.03.2005. 19:12)

ja upravo jedem cokoladu i smijem se pokvareno...bas mi je za gust, vjerujem da je ok kad covjek posti da bi sebi nesto dokazao, malo kontrole dobro dode, ali zbog boga...midi (lepa protina kai 25.03.2005. 20:59)

Ne volim grubo govoriti o crkvi, ali neke stvari i meni smetaju, pokušala sam sad to malo objasniti, no ne usudim se pa sam cijeli komentar obrisala... (djevica 25.03.2005. 22:37)

Ne slazem se s tobom jer meni Bog neopisivo mnogo pomaze u zivotu, ali mislim da bi se oko Crkve mogli sloziti... Previse se politike veze uz Crkvu od davne povijesti, ali onom ko iskreno vjeruje to nije bitno! Ja postim i idem na misu zato sto me to ispunjeva i zato sto cvrsto vjerujem! P.S. Stavila sam lepu protinu kci na blog (femalee 25.03.2005. 22:55)

što se tiee vjere, mislim da kad nam je najteže vjera je ta koja nas spašava... a što se tiee crkve.. slažem se oko nekih stvari s tobom... hehe..malo košarke i vea si crknuo.. brzo brzo nabij kondiciju.. ) (sweetgirl 26.03.2005. 21:04)

slažem se s tobom, ali eto- Sretan Uskrs (med i mlijeko 27.03.2005. 16:13)

sritan uskrs (angie 27.03.2005. 19:31)

ja vjerujem u boga, ali slažem se s tobom na neki naein u vezi crkve...sretan uskrs (dragon girl 27.03.2005. 21:33)

23.03.2005., srijedahej, haj, bas nas briga, vozimo se nataljiga

eto i mene! vratio sam se na blog nakon tri dana izbivanja. tek sad vidim kak se brzo moze postati ovisan o ovome. razlog ove mini apstinencije je bio dvojak. prvo je tu bila klasicni nedostatak vremena prouzrocen lijepim vremenom, a zatim pokusaj da izbjegnem fijasko sa proslomjesecnim racunom za telefon zbog kojeg mi je unutarnji neprijatelj radio o glavi.
kako je bilo i ocekivano, subotnja festa mi je iz glave isparila tek u nedjelju navecer. nema gore kad se covjek na nedjeljnoj jutarnoj kavi (oko 16.00) podrigne po rakiji. i mada je ista bila odlicna u trenutku konzumacije, nedjeljna povratna veza nije nimalo ugodna, niti meni niti bliznjima. a stara za rucak napravila kraljevski komad pajceka sa svim pripadajucim glupostima. a meni se zeludac okrece cim vidim hranu. mislim da sad necu piti barem dva mjesece (jel barem netko povjerovao u ovo?).
inace nista novo. proljece pici, price krijeste, golubi seru po ljudima (prokleti leteci stakori), a nogometasi i wannabe manekenke orgijaju! ) vidio sam da je dosta vas obradilo tu socnu temu pa nema potrebe da se ja previse zadrzavam na toj temi. inace sam osoba koja ne voli zabadati nos u tude poslove, ali ovu svinjariju sam sa gustom popratio, tek toliko da vidim koliko nisko se covjek moze spustiti (menekenke) i koliko mali mozak fizicki zaista moze postojati (fudbaleri)... ah ta neukrotiva mladost )
s druge strane ne vesele vijesti iz petrinje gdje je prolupali murjak ustrijelio zenu i dvije frendice (njezine, ne svoje). ne znam koliko ste upoznati sa pricom, ali zenu je upucal jer se htjela razvesti od njega, a frendice jer su je na to nagovarale. komentar mog frenda na to je bio: 'pa ti budi lajava baba'!
danas ujutro cujem na vijestima kak je lik na crnomercu zenu ubio strateskim udarcem cekicem po glavi! za milog boga, kam taj svijet ide, kaj nije barem mogao uzeti sjekiru ko svi normalni ljudi koji ubijaju zenu i/ili punicu...
eh da, jedna novost u ova tri dana. ona je zapravo povezana sa naslovom i slikicom posta. kupio sam auto, tj. stari se isprsio i kupio mi autic, tako da sam od jucer ponosni vlasnig malog, rabljenog twinga. doduse nije niti slican ovome sa slike, ali je moj, samo moj! moram se poceti odvikavati od cuge, jer sam ovako i onako prilicno los vozac, a da jos i pijim i vozim, moglo bi se desiti da prolijem pice. a i ne da mi se financirati munistarstvo unutarnjuh poslova.
do sutra, live long and prosper...
p.s.
nisam stavljao linkove unutar posta (koji su, usput budi receno, jedini razlog zasto neki posjecuju moj blog) cisto iz zato jer mi se nije dalo...


- 23:53 - Udri po meni! (8) - Tiskaj brate! - #
Uh...dobar opis "jutra poslije" i btw zakon blog! Onakvog mišeka kao ispod na slici imam i ja, ali u živo (Ketty 24.03.2005. 08:44)

Tko zna, mozda se i sretnemo na cesti ak me vidis, bjezi s ceste sto prije..da ne bi poslije bilo nismo znali (sreaica 24.03.2005. 10:47)

eestitam na novom autiau al šta ae ti sad kad je vrijeme divno za šetnju.. (lolita 24.03.2005. 15:13)

blago tebi što imaš darežljivog tatu, pozdrav, falio si :-)) (dodir 24.03.2005. 15:28)

što se ovih ljudi tiee to sam vea negdje komentirala da to sve nije normalno i takve treba zatvoriti i prije nego što tak nešto naprave jer ne razumijem kako njihova okolina ne shvati da baš nisu eisti i prije neke tragedije...eestitam na autiau....i big pozdrav (dragon girl 24.03.2005. 20:12)

šmjc..ja bi auto... (roza666 24.03.2005. 20:20)

Napokon si nam se vratio ...evo jedan veeeseli pozdraveek dobrodošlice (eewa 24.03.2005. 21:28)

dugo ti je trebalo da se oporaviš....ne piti rakiju više, ne ne....neka te twingach podsjeti na to koji put, hehe... )) (cocosh 24.03.2005. 22:39)

20.03.2005., nedjeljamorning after

...glava...boli...rakija...
...koja je godina...tko sam uopce ja...


- 10:13 - Udri po meni! (14) - Tiskaj brate! - #
bas sladak blogic imas! pozdrav... ( 20.03.2005. 10:28)

i tako je znaei sinoa završilo....." a postane krotka kad drmne je vodka onako na belo"! )) (tija 20.03.2005. 14:51)

meni je ovo prva nedelja nakon duuuugo vremena da znam tko sam i gdje sam! Savjet : eaj, nešto suho za gricnut i spavaj.... a poslije stavi hladne žlice na oei ili kamilicu! (med i mlijeko 20.03.2005. 16:34)

dijelim tvoje boljke... 'fantastiean' osjeaaj, jel' da...;o) (cocosh 20.03.2005. 17:21)

pogodio si kako se trenutno osjeaam... (dragon girl 20.03.2005. 17:21)

)) (eewa 20.03.2005. 19:01)

hehehe...tija mi uzela rijeei iz usta....i meni se desilo ovaj vikend...dvaput! )) (funky 20.03.2005. 20:58)

boli glava, luda glave!!! hehehe neka valja i to nekad da nebi izugubili ritam mladosti! (erox 20.03.2005. 22:27)

he he he to se cijeni jupiiiiii )) (pache 20.03.2005. 22:35)

mamuran eovik. (d.s.o. 21.03.2005. 16:01)

aaa...balaševia....obožavam--- (roza666 21.03.2005. 21:31)

nije cuga za tebe.. )) sweet... ) (sweetgirl 22.03.2005. 12:00)

Bit ae bolje day after after day after... (djevica 23.03.2005. 22:56)

jao ja volem te dane poslje jer znaci da je dan prije bio mnogo dobar pozdrav (mache 23.03.2005. 23:15)

19.03.2005., subotacetiri posleratna druga

dok sam isao u srednju skolu imao sam trojcu prijatelja od kojih sam bio nerazdvojan. nas cetvorica smo sve radili zajedno, isli na kavu prije nastave i na pivu poslije nastave. malo koja uspomena, dobra i losa, iz tog doba me ne veze za njih i u to vrijeme oni su bili sve sto sam imao na svijetu. bili smo koa braca. sjecam se kao i danas onog zadnjeg dana skole u maturantskoj godini kad smo se zakleli da nas nikad nista nece razdvojiti. i mada smo znali da su najbolja vremena iza nas sutili smo o tome, mislili smo da se to neibjezno razdvajanje nece dogoditi ako o njemu ne budemo pricali! ipak, sudbina je kao i uvijek imala drugacije planove. svaki nosen drugacijim vjetrom pomalo smo se udaljili. doduse, jednog od njih vidim svaki dan, ali to nije to. vise nismo cetiri daltona. ipak postoje oni dani u godini kad se nalazimo i radimo one stvari koje stari prijatelji rade. to su rodendani. tih par dana u godine nije niti priblizno dovoljno za ljude koji su nekad provodili i po 10 sati na dan zajedno, ali eto... i to je valjda dio odrastanja. ali danas je jedan od tih dana. za nekoliko sati opet cemo se uz masivne kolicine crvenog vina i pjesme prosetati avenijom sjecanja...


- 12:23 - Udri po meni! (11) - Tiskaj brate! - #
eh ma to je sve normalno....odes na fax nades nove frendove.i ja cu tako al nadam se da necu zaboravit ni sadasnje jer mi jako puno znace i ponekad pomisilim da ne bi mogla dalje izgurat da nema njih.toliko su mi puta pomogli...pusa (angie 19.03.2005. 12:53)

ajebemu ....!/ (aroma stanica 19.03.2005. 13:11)

daj sad si me totalka bacio u bed kad sam shvatio da nemam niti još dva mjeseca do kraja škole... jebemu... (džrmi 19.03.2005. 13:13)

kao što reee Josip Pupaeia : "kad sam bio tri moja brata, kad sam bio eetvorica nas" (Kos 19.03.2005. 13:21)

uvik mi je drago kad na blogu naletin na dolinog fana.pozdrav:-))) (rori 19.03.2005. 13:33)

pamtim i ja takva prijateljstva, ali mi se ne vi?amo eak ni za ro?endane, tužno..... tužno..... (dodir 19.03.2005. 14:11)

baš si me nekako sad malo onako vratio u stare dane, neke davne...i lipe.....a toga više nema, otišli smo drugim putem, to je normalno.....i tako je.....to je život, ništa više nego samo jedan glupi život! (tija 19.03.2005. 15:00)

''...jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu, u fotoalbumu, priea svaka slika da ne zaboravim nikad nasmijana lica nekih starih prika...'' mislim da je jedna od najvrijednijih stvari ta hrpica albuma koja se skupi tokom života... ;0) pus (cocosh 19.03.2005. 15:10)

jebešga..znam kako ti je.. (pache 19.03.2005. 18:23)

Dosta mi je toga odrastanja... I dosta mi je hrpetine ljudi koji neprestano cirkuliraju kroz moj život. Više bi voljela konstantu. Ali tko mene pita što bih? (eewa 19.03.2005. 20:35)

eh prijatelji stari gdje ste!!! (erox 20.03.2005. 22:29)

17.03.2005., eetvrtakproljece

izgleda da je i sluzbeno doslo proljece cim dva dana za redom nije padao snijeg niti kisa. cak stovise, bilo je suncano i toplo. dan je bio toliko lijep da se nisam mogao prisiliti da ostanem u kuci sa knjigom nego sam cijeli dan proveo vani. uzitak je nakon tjedana klaustrofobicne zarobljenosti u kuci prosetati se po dvoristu. i odmah iz drugog ili treceg koraka jackpot! ugazio sam u govno susjedovog psa kojem cu sljedeci put kad ga ulovim da sere u mojem dvoristu opaliti vritnjak. ne kuzim kak nekaj tak malo moze posrati nekaj tak veliko. popodne smo otvorili novu sezonu na gajbama ispred ducana gdje se, uz pivu domace proizvodnje, obicno vode visokointelektualne rasprave tipa “zasto je ona kuglica vune koju iskopamo iz pupka uvijek plava” i “zasto su kamikaze nosili kacige”. sve u svemu ugodno potrosen dan.
naravno, sa proljecem je stigao i proljetni d-moll... svaki ima svoju boju i svoj miris, malo je drugaciji, ali uvijek isti. uvijek mi podvali svoju tamnu pjemu i odvede me tamo gdje ne zelim ici. ovaj proljetni je lukav, dolazi pod okriljem ptica i mirisa svjeze trave. pun je neke neostvarive zelje, nekog neispunjenog nadanja. donosi lazni sjaj, laznu nadu. ali uvijek , prije lili kasnije, pokaze svoje pravo lice. pokaze mi odakle dolazi...
pokusavam naci neki stih u djoletovim pjesmama koji bi najbolje opisao taj osjecaj, ali ne mogu...- 19:33 - Udri po meni! (11) - Tiskaj brate! - #
e svi pisemo o proljecu.. fala Bogu, danas kod mene bilo 20 stupnjeva po Celziju )) bas divno jel (.::SPLITSKA PRINCEZA::. 17.03.2005. 19:42)

ja ipak volim proljeae.... jako ga volim :-)) (dodir 17.03.2005. 19:44)

"prosuo je nežni purpur divlji badem....." znas, morale bi biti propisane kolicine konzumacije d-molla... nije dobro da ga nema, al opet, treba imati meru, 7 deci je uvek 7 deci... (napraforgo 17.03.2005. 21:02)

prvi odlomak me nasmijao... ...a za drugi ti mogu reai...da nada ponekad nije lažna... ponekad daje izlaz... (lonely girl 17.03.2005. 21:19)

e pa onda cu drugi odlomak maknuti ) (poluuspavanka 17.03.2005. 22:13)

...tražio sam jedan stih, skoro da ga osetih, al mi je iz ruku nestao...'' Neee micati ništa! (eewa 17.03.2005. 22:55)

...ne vrede price koje znam... (pache 17.03.2005. 23:17)

hahaha...baš sam se nasmijala, eto vidiš što ti se doga?a kad umjesto da si za knjigom odeš van.. )) (sweetgirl 18.03.2005. 12:35)

možda: stavi misli u prazan hod............i sanjaj.... (funky 18.03.2005. 18:43)

život je naopaka bajka, tako i proliae.....eee slažem se sa napraforgo.....bilo bi previše..... (tija 18.03.2005. 19:19)

nekako s proljeaa sjeti mene nepravda..na pobjede poraze i sve lažne obzire..napravim raeun praštanja, popijem pusta maštanja..to je ukus lijepog kajanja, moji kapci baš su teški najdraža...nije djole, al je crvena jabuka...slažem se da je proljheae malo varljivo, ali ipak treba uživati jer sve je bolje od one proklete zime.. (dragon girl 18.03.2005. 21:43)

15.03.2005., utorakvazektomija
stari je upravo otvorio "cestitku" iz t-com-a! izmedu ostalog u istoj recenici je uspio povezati sjekiru i moje genitalije...


- 23:14 - Udri po meni! (24) - Tiskaj brate! - #
nije ovo uspavanka, pjesma gnjavanka...........balaševia car (spojenaobrva 15.03.2005. 23:32)

Been there, done that )) (eewa 15.03.2005. 23:43)

fu** sta su vec poceli dolazit racuni (mache 15.03.2005. 23:47)

Alo!Ajd mi pliz objasni kako si stavio taj counter na blog?! (dafne 15.03.2005. 23:51)

presjeee me oko prepona kad sam proeita ovo, gadan prizor! mene eeka kazna za raeun od zaba-e!!! (erox 15.03.2005. 23:55)

Skontala sam!Weeeeeeeeee!Sada kada bude nula posjetitelja i ja zbediram. Drz' se! (dafne 16.03.2005. 00:00)

ajme, krenuli su? pozdravljam se sa životom... )) /niceeeee blog, puno balaševiaa, me like..../ (funky 16.03.2005. 00:09)

))))))))))))))))))))))))pusa (tukica 16.03.2005. 07:23)

Alo!Rekao si da volis film Forest Gump. Danas sam cula na radiju pjesmu iz istoimenog filma. Pjesma je fenomenalna, ali ne znam tko ju pjeva i kako se grupa zove. Pjesma ide ovako To everything turn, turn. There si the season turn, turn. Ne znam u kojem djelu filma svira ta pjesma, a isto sam ga gledala 100-ak puta. (dafne 16.03.2005. 08:45)

...tak je znalo bit i kod nas... samo što sam ja žensko pa mi ne smije ništa (lonely girl 16.03.2005. 08:59)

Joj, fala Bogu..otkad placam svoje racune nitko mi vishe ne moze nista prigovoriti..ali prije..jao si ga meni.. (srecica 16.03.2005. 09:37)

hehehe..vjeruj mi znam o eemu prieaš...sva sreaa kaj moji nemaju sjekiru...inaee svaki mjesec je ista priea... ) (sweetgirl 16.03.2005. 13:02)

ludilo, euvaj se.... :-))) (dodir 16.03.2005. 14:33)

drži se (tukica 16.03.2005. 14:46)

onaj 'tn tn tn tn tn' nekad stvarno može zvueati kao posmrtni marš.... na volem t-com... (cocosh 16.03.2005. 19:06)

hihihihihihihiihihihi ) (angie 16.03.2005. 19:08)

NEDAJ! (lepa protina kai 16.03.2005. 19:15)

molim te cuvaj svoje genitalije , stvarno bi bilo steta da ne nastavis sirit tako DOBRE gene :* (pache 16.03.2005. 20:06)

he, he )))))))))))))))))) (dragon girl 16.03.2005. 21:51)

ajme hahahahhhahahaha (to i mene eeka kada do?en doma) (d.s.o. 16.03.2005. 22:27)

hvala ti puno za link. ništa ne kažeš za banner no hvala što si svratio... (d.s.o. 16.03.2005. 22:29)

ma super je banner, potpuno me je uhvatio... (poluuspavanka 17.03.2005. 08:22)

meeeni se svidja banner!! bodulice, great work!!! opcenito ooodlican blog (napraforgo 17.03.2005. 11:00)

ja mislim da surfanje po netu trebalo bit za džabe ako imaš svoju dasku! (poisonce 17.03.2005. 12:34)

dan posle ponedeljka
dobro djole kaze da utorak ima jednu posebnu boju. niti jedan dan u tjednu nema neku posebnu boju, ali utorak ima. i to sivu. dosadnu. mada je izgleda napokon stiglo i proljece jer sam se danas hrabro prosetao dvoristem u kratkim rukavima, cijeli dan je imao prilicno dosasnu nijansu. trebao sam uciti - nisam, trebao sam usisati sobu - nisam. vec u kutovima sobe imam jednistanicne organizme, a ispod kreveta se bojim pogledati. tko zna cije oci bi mi namignule! umjesto toga sam vecinu dana proveo igrajuci solitaire. ali i to je nesto... kako je popodne bilo okupano sunce izveo sam svoj mali motorin u setnju, a kako zivim na ivici noza i nikad se ne vozim sa kacigom za marendu su na jelovniku bile musice! navecer sam imao svaku namjeru pogledati novi CSI ali ni to nisam stigao jer mi se nije dalo ustati sa stolice u birtiji. cak sam bio toliko lijen da mi se nije dalo birati nekakvu sliku za ovaj post, nego sam stavio ove dvije muhe koje su mi se prve nasle pod rukom.
sve je otislo u honduras...


- 22:17 - Udri po meni! (3) - Tiskaj brate! - #
baš me uveseljavaju ovi tvoji postovi i slike koje stavljas)) (d.s.o. 15.03.2005. 22:54)

hehe...jednostanicni organizmi...pitam se sto bi se sve naslo kod mene...) (angie 15.03.2005. 23:11)

Ma i vratit ae se odatle, makar je nekad i tam eist ok... (agni 15.03.2005. 23:23)

13.03.2005., nedjeljasunday, bloody, sunday

i tako uz poznatu pjesmu iz naslova oprastam se od jos jednog vikenda i docekujem jos jedan radni tjedan. doduse, mislim da bi sa moje strane bilo malo pretjerano nazvati ga radnim jer ce najtezi rad koji cu sutra imati biti trazenje papuca ispod kreveta ujutro, ali reda radi nazovimo ga radnim. imam osjecaj da mi sto sam stariji vikendi nekak brze prolaze. kaj ce tek biti kad stvarno pocnem zaradivati za kruh i pelinkovac...
sad dok sjedim pokusavam se sjetiti na sto sam potratio subotu. ne mogu! da sam kojim slucajem sinoc bio vani i napio se ko' mladen grdovic, ne bi se cudio, ali posto sam subotnju vecer proveo uz televiziju, ovaj nagli nedostatak memorije zabrinjava. znam da sam citao neku dosadnu knjigu, gledao neki dosadan film i opcenito se bavio nekim vise-manje dosadnim aktivnostima koje sluze samo tome da si ne bi slinio po vlastitoj bradi. danas ujutro me je stari digao i natjerao da sa njim idem na plac kodnog imena 'hrelic' ili 'jaksa'. onako pospan i mlitav rano ujutro u 10 zgrabio sam prve tenesice koje su mi pale pod ruku zaboravivsi da na dnu imaju rupu. a na placu blata i bljuzge do koljena. podsjetio me je na one placeve koje se mogu vidjeti na telki na nekakvim putopisima iz banana republika. miris smrada pripadnika romske manjine mjesao se sa jos gorim mirisom pecenog mesa sumnjivog podrijetla. cudno, ali kilometrima oko placa nema niti jednog jedinog cucka! zanimljivo je kak svatko tko prodaje kazete (vecina) ili cd-e (manjina) na radiju nafrlji do daske neki popularni hit egzoticne orijentalne glazbe (turbo folk). mozda je to neki pomno osmisljen marketinski trik? nemam nista protiv dobrog starog sevdaha tipa toma zdravkovic ili miroslav ilic, ali te silovatelje glazbe jednostavno ne mogu podnijeti. dosao doma gladan i promrzo, u sebi govoreci starom birane rijeci nedostojne jednog buduceg visokoobrazovanog gradanina. ostatak dana sam se lijecio od soka u lokalnoj birtiji. popili smo hrpu pive, odigrali hrpu biljara, malo provocirali lokalne sponzoruse i razisli se kucama. htio sam gledati tekmu protiv partizana ali je zbog nekih kretena koji su radili sranja kasnila preko sat vremena. nekad, u davna vremena, volio sam otici na dinamove tekme. onda su takvi poceli dolaziti pa sam odustao. poceo sam odlaziti na cibonu, ali su me i tamo nasli. sad ne idem na tekme, gledam ih iz udobne fotelje sa pivom u ruci. homer simpson style! i onda se jos bune kaj ih murija mlati. pa nek ih mlati kad rade sranja. i ja bi mlatio nekoga tko me gada sa kamenjem, bocama i stolicama. srecom zagrab je pobijedio, ali cibona nije bila te srece. ove godine im svi trpaju koseve kao da su besplatni...
sutra ujutro imam novi sastanak sa the zubarkom. neka se bog smiluje mojoj dusi...


- 22:15 - Udri po meni! (9) - Tiskaj brate! - #
sretan poeetak tjedna. ))) (tija 13.03.2005. 23:25)

a kome je ta nedilja zanimljiva, ja cili dav vegetiram! e ja sam tako?er za tomu zdravkoviaa dobar je on! ništa, samo hrabro naprijed! (erox 14.03.2005. 04:17)

meni je bas vikend bio super... pješaeila sam dva dana (lonely girl 14.03.2005. 14:16)

hehe..svi volimo ponedjeljak.. ) (sweetgirl 14.03.2005. 17:43)

ma nedjelja je u banani...najgori dan u tjednu...ali treba jedan takav dan kad su mi sve 4 u zraku (dragon girl 14.03.2005. 20:17)

:* (pache 14.03.2005. 21:57)

ovaj post ispod je zaista wowwww (d.s.o. 15.03.2005. 01:11)

svidilo mi se kako pises (i posebno kako kreativno stavljas linkove unutar posta) pa te stavih na svoju listu... nadam se da ti se banner svidja. laku noc. (d.s.o. 15.03.2005. 01:46)

jubin brata po pelinu!!!!! (tukica 15.03.2005. 07:15)

11.03.2005., petakoprosti


oprosti, ako sam te ikad razljutio rijecima,
nisam razmisljao o njima.

oprosti, ako si ikad pomislila da te ne slusam,
jos uvijek pamtim sve tvoje rijeci.

oprosti, ako si mislila da te ne gledam,
moj pogled je bio u svakoj zraci sunca,
koja je pala na tvoja leda.

oprosti, ako ti nikad nisam rekao koliko lijepe su tvoje oci,
u njihovoj dubini se i danas skrivam od svijeta.

oprosti, ako nikad nisam primjetio tvoju kosu,
o njezinoj ljepoti mi sapucu oblaci.

oprosti, kao nikad nisam osjetio tvoj miris,
sada ga cuvam u jutarnjem vjetru.

oprosti, kao nikad nisam pjevao sa tobom,
svaka moja pjesma je posvecena tebi.

oprosti, ako sam ti propustio reci lijepu rijec,
cijelo vrijeme je bila na mojim usnama.

oprosti, ako si ikad sama pogledala prema nebu,
bio sam u svakoj zvijezdi koja je treperila.

oprosti, ako sam te ikad povrijedio,
tvoje suze mi nikad nece oprostiti.

oprosti, ako si ikad pomislila da sam te napustio,
bio sam u svakoj kapljici proljetne kise koja te umila.

oprosti, ako si ikad pomislila da te ne volim,
volio sam te...- 14:39 - Udri po meni! (16) - Tiskaj brate! - #
ljepše stihove nisam nikada proeitala, Isuse..... nemam teksta. (dodir 11.03.2005. 14:44)

e stvarno pre lipo....al tužno..... (tija 11.03.2005. 16:58)

...ovdje je svaki komentar suvišan...veeeliki pozdrav (dragon girl 11.03.2005. 19:02)

aaaaa care nemogu virovat, bolesno dobri stihovi! naježio sam se, ej idem plakat sad! dragon girl dobro kaže komentari su suvišni ali ipak moram napisat da si pogodio u sridu mene koji sam zalu?en jednom ljubavju koje je bilo, bilo ali više je nema,... aaaaaa (erox 12.03.2005. 01:57)

ajme sto je lipo.zasto meni niko ne napise ovako nesto??!!pusa (angie 12.03.2005. 09:39)

uhhh, prekrasno napisano... zagrljaj! (tritoekice 12.03.2005. 17:32)

''Oprosti, ako si ikad sama pogledala prema nebu, bio sam u svakoj zvijezdi koja je treperala'' --> odlieno! (eewa 12.03.2005. 17:34)

prije nego sto odem..ne zelim ponavljati istu stvar..skloni..znas o cemo pricam.. (odlazim... 12.03.2005. 20:41)

zadnji neka bude za tebe: Ja imam bezbroj ociju, da vidim... bezbroj ruku, da dodirnem ovaj zivot... al samo jedno srce, da umirem u njemu bezbroj puta ... (odlazim... 12.03.2005. 20:51)

i sta ja da napisen na ovo..nista..ostala sam bez teksta.. :-* (pache 12.03.2005. 23:15)

Prekrasno..jednostavno prekrasno...ponekad je tesko reci oprosti..ali na ovakav nacin..ma svaka cast.. (sreaica 13.03.2005. 10:25)

prekrasno je, samo što si joj prekasno to i rekao, no nadam se da je ovo proeitala, sigurna sam da bi ti bilo oprošteno (med i mlijeko 13.03.2005. 20:53)

ah... prvo je trebam pronaci, a kad mi slomi srce ove pjesme ce imati ime... (poluuspavanka 13.03.2005. 21:02)

Ti si izgleda jako zanimljiva osoba.... pišeš li dugo i ima li što objavljeno? Latino plesovi, ha? Pozdarv :-)) (dodir 13.03.2005. 21:12)

kad bi netko objavljivao moje nebuloze svijet vise ne bi bio ovako lijepo i nevino mjesto za zivjeti. dovoljno mi je kaj znam zasrati dan ljudima oko sebe, mislim da sire narodne mase ne bi to podnijele... (poluuspavanka 13.03.2005. 22:17)

prekrasna pjesma... mislim da nema cure koja ti ne bi oprostila nakon što joj ovako nešto napišeš.. (sweetgirl 13.03.2005. 22:19)

09.03.2005., srijedanosen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan...
ponekad, bas kad pomislim da sam naucio plivati, nesto me ponovno povuce k dnu. naide nezaustavljiva plima i nosi me sve dublje u tamu. donese ju neki tihi glas iz zvuka kise, neki davno zaboravljeni miris u vjetru. i kako nastaviti dalje kad ti se usta napune pepelom. gdje potraziti utjehu. nema utjehe...


- 18:19 - Udri po meni! (12) - Tiskaj brate! - #
nadam se da si ozdravio i da si sad eio i odmoran za pisanje novih postova....ovaj mi je baš lijep...ali ipak se utjeha uvijek u neeemu može naai...ako u nieem drugom, bar u alkoholu (dragon girl 09.03.2005. 19:47)

e znaš kako mi je bezveze ti ovo napisat, baš se od toga loše tj još gore i ja osjeeam, ma ja sam danas tj ovih dana totalno u d molu,samo eto....ma uvik me na?e taj glupi d mol...tako da ti ja nisam baš uraeunljiva da ti pomogne, mogu ti samo poslat malo podrške, koji osmjeh, i koju glupu frazu, tipa bit ae bolje...ajde.....pusa ti ! :/ d mollerka! (tija 09.03.2005. 20:13)

svi smo ovih dana u komi....predlazem da se lipo nadjemo svi skupa i tugu ubijemo alkoholom ) (pache 09.03.2005. 21:09)

potpuno te razumijem... (lonely girl 10.03.2005. 20:19)

Nekad kažu da se samo malo trebaš okrenuti oko sebe i da aeš naei ono što tražiš, meni su to savjetovali pa ja eto sad savjetujem tebi, mada ni sama još nisam otkrila istinitost te izjave, ali potrudit au se...ne brini.. (realdjevica 10.03.2005. 20:25)

a zasto meni niko nije reka za ovaj blog? a, a, a? prislatko.. cituckan i dalje (ofca 10.03.2005. 21:27)

0kakva utjeha! nema prave utjehe! sve to je kratkotrajna utjeha koja je kontrproduktivna! (erox 11.03.2005. 01:08)

Ovih dana su svi nešto tužni... Mogli bi mi neku udrugu osnovat... A utjeha, eh... Ja ju tražim u zagrljaju prijatelja... A prava utjeha do?e kasnije... Puno kasnije... Ako i do?e... Joj ma vratim se kad au bit boljeg raspoloženja (eewa 11.03.2005. 06:51)

e slažem se sa pachetom, stvarno smo svi ovako gledajuai nikakvi! (tija 11.03.2005. 08:04)

zamolila sam te nesto..... (disem i postojim 11.03.2005. 09:44)

UŠLA SAN VALJDA 100 PUTA U DVA DANA I STO PUTA SAN PROEITALA OVO DEPRA ŠTIVO.... NOVI TEXT MOLIM ))))) (tukica 11.03.2005. 11:22)

ima, ima.... samo dobro pogledaj oko sebe....:-)) (dodir 11.03.2005. 14:18)

08.03.2005., utorakpraznik

cure, sretan vam 8. mart! u to ime vam poklanjam ovu plavu ruzicu i iskreno se nadam da to nije jedina ruza koju ste dobile danas. ovaj praznik me uvijek podsjeti na one zlatne dane socijalizma kad su svi bili pioniri, mahali crvenim zastavicama i dizali nepovratne kredite. i danas svi dizu kredite. ali vrlo povratne. sa lihvarskim kamatama. no dosta o toj temi, kad udem u politiku samo mi se nepotrebno digne tlak, a tek sam malo prizdravio! opet sam na nogama zahvaljujuci djelotvornoj kombinaciji moderne medicine (antibiotici) i one alternativne (cesnjak, rakija). kad tako napadnes sa dvije strane niti jedna bolest nema sanse! ovo trodnevno lezanje mi je dalo sansu da napravim neke stvari koje vec dugo nisam, poet sam procitao “tri posleratna druga”, opet sam pogledao “forrest gump”, po negdje 200-ti put. i nadam se da cu ga pogledati barem jos toliko puta. ima u tom filmu ono nesto sto mi pase, neka glatka, skrivena tuga. valjda mi je zato on i najdrazi film. shvatio sam i da je nasa tv pretplata daleko previsoka u odnosu na ono sto nude. stvar je malo spasila cinjenica da je bio vikend pa je bio i odreden broj utakmica, ali osim toga nula. hrpa bezveznih spa/mex/ita sapunjara od kojih mi se povraca i miting kica i urlikanja u dalj zvan dora. doru necu komentirati namjerno jer bih volio zadrzati rucak u zelucu...
shvatio sam i da sam postao klasicni ovisnik u internetu, svako malo iz bolesnicke postelje ceznutljivo pogledavajuci prema monitoru. ali sad cu sve to nadoknaditi!
docekalo me je jos jedno ugodno iznenagenje. counter na mojem blogu je okrenuo brojku 1000. sto reci. hvala svima koji citaju. a sad ja idem citati vas...- 13:31 - Udri po meni! (9) - Tiskaj brate! - #
hvala... dobila sam ružu samo od tate.. ali ipak je ruža (lonely girl 08.03.2005. 18:29)

hvaaallaaaaaa to mi je jedina ruzica )) (pache 08.03.2005. 18:32)

Ja sam dobila frisku figu..nijedan muski frend me se nije sjetio smrc (sreaica 08.03.2005. 19:02)

hvala na ruži...jedna ali vrijedna drago mi je da si se brzo dignuo na noge, morat au i ja isprobati malo više domaae medicine (tritoekice 08.03.2005. 19:08)

Pa ni mama mi nije dobila ružu tako da se ja ipak neau žaliti... (realdjevica 08.03.2005. 20:12)

mislila sam da sam komentirala.....fala na cestitci i ruzici...nisam drugu dobila smrc...al zato me ova jos vise razveselila hehe (angie 08.03.2005. 20:38)

To mi je prva i jedina ruža danas ) ...zahvaljujem (eewa 08.03.2005. 23:35)

hvala i tebi na eitanju i na ruži. neaeš vjerovat al odvuijek sam sanjala o plavoj, ili ljubieastoj eak.. nisam dobila cvijeae, samo nekoliko dobrih želja i bajaderu ) (lolita 08.03.2005. 23:36)

hvala! ))) drago mi je da ti je bolje, tako mi je falija taj grintavo-sarkastieno-ironieni pogled na sve... a zbog tv programa se ja i bojin razbolit, potiee na suicid (tukica 09.03.2005. 07:53)

05.03.2005., subotalezanje

imam laringitis i temperaturu 39,3. masala! sljedeci post ce biti tek za koji dan kad malo prizdravim, a do tada morate citati stare post-ove i ovu haiku pjesmicu koja mi je upravo pala na pamet:

bolestan ko pas,
tijelo trazi,
limun, rakiju i cesnjak!- 11:30 - Udri po meni! (10) - Tiskaj brate! - #
joj ozdravi mi brzo! ) (tija 05.03.2005. 12:16)

pusetina najveca :* brzo mi ozdravi.. (pache 05.03.2005. 12:56)

želim ti brz oporavak:-)) (dodir 05.03.2005. 14:06)

samo ti ozdravi... a za postove ne brini pozdrav! (lonely girl 05.03.2005. 15:06)

Drž se, bit ae bolje, barem eeš malo uštediti na raeunu radi stanke u pisanju...pozdrav (realdjevica 05.03.2005. 16:01)

ouch. ajde, leei se ) (alexxx 05.03.2005. 18:48)

uh, vidiš da nisu samo "zene u godinama" na meti.. samo ti to odleži i vrati se jos jaci (i nadam se da ce tvoji ukuaani preživjeti terapiju eešnjakom i rakijom ) (tritoekice 05.03.2005. 19:51)

ej,mali svi ti zelimo da brzo ozdravis (angie 06.03.2005. 17:04)

ozdravi )))))))))))) (tukica 07.03.2005. 14:45)

aaa triba na vrime ist luka i kapule, domaae slanine, kulena i sl.! neae bolest na me! drž' se care neae te valjda dugo držat! (erox 08.03.2005. 02:19)

03.03.2005., eetvrtakandele
gdje si nocas, moj mali andele,
kad tama kapa sa mojeg prozora.
sigla je jos jedna noc,
a miris samoce je ponovo u zraku.
zar si stvarno nestao,
sam nisam dovoljno jak za borbu protiv sjena.
i bol je opet tu, jace nego ikad,
i vuce me k dnu,
ali tebe nema da uhvatis moju ruku,
zar si me ostavio da potonem?
tisina je nocas uzasno glasna,
a zvukovi neke stare pjesme vise ne nose utjehu.
vise nema utjehe...
sve moje uspomene su tuzne,
a snovi vise nisu moj raj,
sva sjecanja pokrivena su crnom tintim,
a klauni vec dugo brisu suze.
gdje si nocas, kad te trebam vise nego ikad?
opet sam na rubu,
opet me neki tuzni glas vuce k dnu,
i postaje sve jaci,
postaje sve blizi.
svaka zvijezda mi nocas nosi samocu,
svaki vjetar donosi bol,
tvoje ime vise ne nudi nadu,
moj mali andele, zar si me napustio?
uskoro ce zora zamijeniti noc,
ali mozda bi bilo bolje da to ne ucini.
da tama zauvijek preuzme svjetlo,
moj mali andele, stvarno si me napustio...- 22:58 - Udri po meni! (13) - Tiskaj brate! - #
kažem i ja "gdje si?" (lolita 03.03.2005. 23:18)

an?eli su uvijek tu, samo ih trebaš znati vidjeti (sweet 03.03.2005. 23:23)

ma tu su have no fear, your angel is here *kiss* (mache 03.03.2005. 23:51)

((( (pache 04.03.2005. 00:03)

evo, baš proeitah cijeli tvoj blog..i baš mi se svidio...naravno da au dolazit svaki put kad budem u blizini..malo vidjet kako si i šta ima novo..ili te samo pozdraviti... (dragon girl 04.03.2005. 00:09)

pa eto kad ti nisi htio doci...morala madarica virovati...tuzan, lijep text..laku noc (disem i postojim 04.03.2005. 01:01)

joj lipi change si napravio..i najvisem volim sto si dodo text od malog princa ..zato ti puno hvala.. (disem i postojim 04.03.2005. 01:08)

you touched me.....veri najs.. (cocosh 04.03.2005. 01:27)

došle su mi suze na oei... pogodio si me u dušu... (lonely girl 04.03.2005. 11:04)

Andjeli..hmm...navodno su stalno uz nas..ali zasto mi onda dopustaju ad se tako unistavam?? A onaj zemaljski andjeo me ne ferma vishe ah..znas pogoditi bolnu tocku pusa (srecica 04.03.2005. 11:48)

( pa dobro gde si ti..... (tija 04.03.2005. 16:43)

Lijepa pjesma. Blog ti se naglo proljepso. (dafne 05.03.2005. 00:15)

pogledaj blog svoj an?ele skini paueinu s oeiju!!! nice, very nice song up there! i?e to tebe! (erox 08.03.2005. 02:21)

02.03.2005., srijedapisanje u vjetar...

kad sam bio mali, sjecam se kako mi je djed (pokoj mu dusi) znao reci da ce biti ovakvih dana u zivotu i kad naide jedan takav da je najbolje otici u krcmu lokalis i utopiti tugu u pivi i prizemnim tjelesnim uzicima sa the konobaricom, djelatnicom krcme lokalis! kako po prirodi nisam pretjerano sklon alkoholizmu, a jadna konobarica ionako ima dovoljno posla sa lokalnim pijancima, odlucio sam napasti tastaturu. dobro se kaze da papir (u ovom slucaju monitor) trpi sve.
dakle, ujutro sam imao radni sastanak sa zubarkom. dabog se pekla u paklu!!! ona je inace krizanje izmedu noja i zabe, a njezna je ko STIHL-ova motorka. na zubu imam rupu velicine grand canyon-a (takoder njezino djelo) i odmah je navalila sa nekom golemom iglom u samo srediste. rekla je da nece boljeti. boljelo je! onda joj to nije bilo dovoljno pa mi je za pozdrav sprasila jos dvije injekcije ravno u meso! uz neljudske bolove sam dosao doma i poceo kuhati rucak. vitlajuci kuhacom ko john wayne spricnuo sam si vruce ulje na ruku. dok sam uz socnu psovku skakao po kuhinji prevrnuo sam zdjelu i ulje se izlilo po stednjaku skoro uzrokujuci pozar kataklizmickih razmjera.
i sada uz bol u zubu i opeklinom na ruci razmisljam kako bi mi bilo bolje da danas nisam niti ustao! amen!- 20:12 - Udri po meni! (15) - Tiskaj brate! - #
hihihihihihihhihihihihhihi ludog li posta ) aj,aj bit ce bolje... pusa (angie 02.03.2005. 21:41)

ja od sad volem ovaj blog... ;o) (cocosh 02.03.2005. 22:15)

haha, a jadan ) ma svako ima koji put takav dan... ja sam se napatila sa zubarima, al nisam duo, uf...) (lolita 03.03.2005. 00:02)

dodi malo blize, setzen sie sich nize..trinken sie jedan vodka-orange i bit ce opet sve gut =) tako cu ja sada ciniti...dodi na drustvo (disem i postojim 03.03.2005. 00:11)

eh, kad bi znao da si stvarna izvan ovih zidina... (poluuspavanka 03.03.2005. 00:17)

super post! zao mi je za zub ali super si ukomponira sve to!! prva liga. (d.s.o. 03.03.2005. 00:18)

jesam a vodka te ceka..cini cuda u glavi.. (disem i postojim 03.03.2005. 00:31)

toga se i bojim (poluuspavanka 03.03.2005. 00:39)

a ma daj..ja se vec smijem k van dogadaja =) probaj gutlaj (disem i postojim 03.03.2005. 00:42)

ima i takvih dana! sriea da je broj zubi u ustima manji od broja dana u godini, pa je vjerojatno da ti neae svaki dan bit takvi!!!)) (tukica 03.03.2005. 07:21)

super (graciya 03.03.2005. 10:11)

Evo sad kad sam napokon napravila sve kaj sam morala da napišem svoj komentar. Jako dobro, stranica vjerodostojno ocrtava tvoj karatker!Jedino mi je žao kaj sam izgubila elektronskog prijatelja. Sretno, (graciya 03.03.2005. 10:12)

zanimljiva taktika za rješavanje ptsp-a nakon posjeta zubarici.. kuhanje rueka!? ) meni vea sama pomisao na to izaziva stres. sretno dalje.. (tritoekice 03.03.2005. 20:42)

e, fakat ne znam kaj bih tu komentirala (x-ica 03.03.2005. 21:08)

JOJ TI ZUBI....BRRRRRR, ponekad poželim da se zubari nikad nisu ni pojavili i da svi hodamo s grobljem u ustima, a koji bi to užas bio, ali ipak poželim....................... ........brrrrrrrrr (realdjevica 03.03.2005. 21:43)Nastavak | Vrati se

Utipkao svetlana - 15.4.2005. u 22:16 Komentari ( 77 )

ups
tea labin ne tinaaa tea imas super pjesme samo naprid sretno
Utipkao DaLmAtInKa - 15.4.2005. u 22:13 Komentari ( 0 )

Stranica (Page):   << Natrag (Back)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374  375  376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   Napred (Next) >>